Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Φιλοσοφικά και Θεολογικά ερωτήματα Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

Κωδικός: DIA-034


Εξαντλήθηκε

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

Φιλοσοφικά και Θεολογικά Ερωτήματα

Ο άγιος Μάξιμος "συζητώντας" με τον Πλάτωνα και τον Ωριγένη, εξετάζει ορισμένα από τα πιο βαθιά και δύσκολα προβλήματα που έθεσαν ποτέ στο ανθρώπινο πνεύμα, όπως οι πραγματικότητες του Θεού, του κόσμου, της ύλης, του ανθρώπου.


Σχήμα:14Χ21
Σελίδες: 320
ISBN: 978-960-315-471-7  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7
  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13
Α'. Τω ηγιασμένω δούλω του Θεού, Πατρί πνευματικώ και διδασκάλω κυρίω Θωμά, Μάξιμος ταπεινός και αμαρτωλός, ανάξιος δούλος και μαθητής 54
Β'. Του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, εκ του περί Υιού πρώτου λόγου εις το: "Διά τούτο μονάς απ' αρχής εις δυάδα κινηθείσα μέχρι Τριάδας έστη". Και πάλιν του αυτού εκ του δευτέρου Ειρηνικού εις το· "Μονάδος μεν κινηθείσης, διά το πλούσιον, δυάδος δε υπερβαθείσης· υπέρ γαρ την ύλην και το είδος, εξ ων τα σώματα, Τριάδος δε ορισθείσης, διά το τέλειον" 58
Γ'. Του αυτού εκ του αυτού πρώτου λόγου εις το· "Ενί δε κεφαλαίω, τα μεν υψηλότερα πρόσαγε τη θεότητι και τη κρείττονι φύσει παθών και σώματος, τα δε ταπεινότερα τω συνθέτω και διά σε κενωθέντι και σαρκωθέντι, ουδέν δε χείρον ειπείν και ανθρωπισθέντι" 62
Δ'. Του αυτού εκ του αυτού λόγου εις το· "Ούτος γαρ ο νυν σοι καταφρονούμενος ην ότε και υπέρ σε ην· ο νυν άνθρωπος· και ασύνθετος ην· ο μεν ην, διέμεινεν, ο δε ουκ ην, προσέλαβεν· εν αρχή ην αναιτίως (τις γαρ αιτία Θεού;)· αλλά και ύστερον γέγονε δι' αιτίαν· η δε ην το σε σωθήναι τον υβριστήν, ος διά τούτο περιφρονείς θεότητα ότι την σην παχύτητα κατεδέξατο, διά μέσου νοός ομιλήσας σαρκί και γενόμενος άνθρωπος ο κάτω Θεός, επειδή συνανεκράθη Θεώ και γέγονεν εις, του κρείττονος εκνικήσαντος, ίνα γένωμαι τοσούτον θεός όσον εκείνος άνθρωπος" 66
Ε'. Του αυτού εκ του δευτέρου περί Υιού λόγου, εις το· "Ως μεν γαρ ο Λόγος, ούτε υπήκοος ην, ούτε ανήκοος· των γαρ υπό χείρα ταύτα και των δευτέρων· το μεν των ευγνωμονεστέρων, το δε των αξίων κολάσεως. Ως δε δούλου μορφή, συγκαταβαίνει τοις ομοδούλους και δούλοις, και μορφούται το αλλότριον, όλον εν εαυτώ εμέ φέρων μετά των εμών, ίνα εν εαυτώ δαπανήση το χείρον, ως κηρόν πυρ, η ως ατμίδα γης ήλιος, καγώ μεταλάβω των εκείνου διά την σύγκρασιν. Διά τούτο έργω τιμά την υπακοήν, και πειράται ταύτης εκ του παθείν. Ου γαρ ικανόν η διάθεσις, ώσπερ ουδέ ημίν, ει μη και διά των πραγμάτων χωρήσαιμεν. Έργον γαρ απόδειξις διαθέσεως. Ουδέ χείρον δε ίσως κακείνο υπολαβείν, ότι δοκιμάζει την ημετέραν υπακοήν, και πάντα μετρεί τοις εαυτού πάθεσι τα ημέτερα, τέχνη φιλανθρωπίας, ώστε έχειν ειδέναι τοις εαυτού τα ημέτερα, και πόσον μεν απαιτούμεθα, πόσον δε συγχωρούμεθα, λογιζομένης μετά του πάσχειν και της ασθενείας" 70
ΣΤ'. Εις την προς τον Γάιον τον θεραπευτήν επιστολήν του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, επισκόπου Αθηνών· "Πώς, φης, Ιησούς, ο πάντων επέκεινα, πάσιν ανθρώποις εστίν ουσιωδώς συντεταγμένος; Ουδέ γαρ ως αίτιος ανθρώπων ενθάδε λέγεται άνθρωπος, αλλ' ως αυτός κατ' ουσίαν όλην αληθώς άνθρωπος ων" 82
Ζ'. Προς Ιωάννην αρχιεπίσκοπον Κυζίκου Μάξιμος εν Κυρίω χαίρειν 112
Η'. Εκ του περί φιλοπτωχίας λόγου, εις το· "Φείδομαι ως συνεργού, και ουκ έχω πώς φύγω την επανάστασιν, ή πώς μη από Θεού πέσω βαρηθείς ταις πέδαις κατασπώσαις ή κατέχουσαις εις έδαφος" 118
Θ'. Εκ του αυτού λόγου, εις το· "Τις η περί εμέ σοφία, και τι το μέγα τούτον μυστήριον; ή βούλεται μοίραν ημάς όντας Θεού, και άνωθεν ρεύσαντας, ίνα μη διά την αξίαν επαιρόμενοι και μετεωριζόμενοι καταφρονώμεν του Κτίσαντος, εν τη προς το σώμα πάλη και μάχη προς αυτόν αεί βλέπειν, και την συνεζευγμένην ασθένειαν παιδαγωγίαν είναι του αξιώματος;" 126
Ι'. Εκ του αυτού λόγου, εις το· "Έως αν και παρ' εαυτής η ύλη φέρη το άτακτον ώσπερ εν ρεύματι" 224
ΙΑ'. Του αυτού εκ του εις τον άγιον Αθανάσιον λόγου, εις το· "Ου γαρ έχει τι υψηλότερον ή όλως έξει" 232
ΙΒ'. Εκ του αυτού λόγου, εις το· "Ώτινι μεν ουν εξεγένετο διά λόγου και θεωρίας διασχόντι την ύλην και το σαρκικόν τούτο, είτε νέφος χρη λέγειν, είτε προκάλυμμα, Θεώ συγγενέσθαι, και τω ακραιφνεστάτω φωτί κραθήναι, καθ' όσον εφικτόν ανθρωπίνη φύσει, μακάριος ούτος της εντεύθεν αναβάσεως και της εκείσε θεώσεως, ην το γνησίως φιλοσοφήσαι χαρίζεται, και το υπέρ την υλικήν δυάδα γενέσθαι διά την εν Τριάδι νοουμένην ενότητα" 234
ΙΓ'. Πώς εστι νέφος και προκάλυμμα η σαρξ 248
ΙΔ'. Πώς ηδονή γίνεται 250
ΙΕ'. Πώς και πόσαι κινήσεις εισί ψυχής 252
ΙΣΤ'. Θεωρία της διά θαλάσσης διαβάσεως διά Μωσέως 268
ΙΖ'. Θεωρία της εις το όρος αναβάσεως του Μωσέως 272
ΙΗ'. Θεωρία της Ιησού ηγεμονίας, και της διαβάσεως του Ιορδάνου, και της δευτέρας δι' αυτού περιτομής τοις εκ πέτρας ξίφεσιν 274
ΙΘ'. Θεωρίς της Ιεριχούς και των επτά περιόδων και της κιβωτού και των σαλπίγγων και του αναθέματος 276
Κ'. Θεωρία Τύρου και του αυτής βασιλέως, και της αλώσεως αυτής 278
ΚΑ'. Θεωρία εις το· "Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού" 280
ΚΒ'. Θεωρία εις το· "Ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλιπόν με" 282
ΚΓ'. Θεωρία εις την οπτασίαν Ηλίου την εν τω σπηλαίω Χωρήβ 284
ΚΔ'. Θεωρία εις τον Ελισσαίον, τον αυτού μαθητήν 290
ΚΕ'. Θεωρία εις την Άνναν και τον Σαμουήλ 294
ΚΣΤ'. Θεωρία εις τον αφορίζοντα την ακάθαρτον οικίαν 298
ΚΖ'. Θεωρία εις τον άγιον Ηλίαν, και εις την Σαραφθίαν χήραν 300
ΚΗ'. Θεωρία εις την μεταμόρφωσιν του Κυρίου 302

Με τις εκδόσεις της σειράς "Επί τας Πηγάς" η "Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος" επιλέγει ωρισμένα βασικά έργα της πατερικής δημιουργίας και επιχειρεί μια κατά βάθος ανάλυσι, ένα είδος γεωτρήσεως σε συγκεκριμένο σημείο, ζητώντας να αποκαλύψη τον πλούτο, που είναι εναποθηκευμένος στην περιοχή της πατερικής σκέψεως και εμπειρίας. Έτσι συμπληρώνει το γενικώτερο εκδοτικό της έργο δείχνοντας τα βαθύτερα πνευματικά κοιτάσματα της Ορθοδοξίας, από τα οποία η Εκκλησία αντλοεί δύναμι και ζωτικότητα.

Ειδικώτερα το βιβλίο αυτό του Αγίου Μαξίμου παρουσιάζει μια ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα σήμερα, που η φιλοσοφία θέτει με οξύτητα το πρόβλημα της ύλης, σε αντίθεσι μάλιστα με το Θεό, και που επιχειρεί να δημιουργήση μια νέα ανθρωπολογία. Ο ιερός συγγραφεύς στο έργο τούτο ξεκαθαρίζει από τη χριστιανική πλευρά το ζήτημα, τονίζοντας τη θετική αξία του υλικού κόσμου.

Αλλά το κείμενο που ακολουθεί δεν αποσαφηνίζει μόνο τη χριστιανική θέσι στο κρίσιμο αυτό για τον σύγχρονο και μελλοντικό πολιτισμό ζήτημα. Οι θέσεις του Μαξίμου στα προβλήματα της ύλης και της προόδου μπορούν γενικώτερα να βοηθήσουν τη σημερινή φιλοσοφική συζήτησι και την καθόλου πνευματική αναζήτησι σε θεμελιώδεις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζει καθώς προσπαθεί να ερμηνεύση το μυστήριο του κόσμου και της ανθρώπινης ζωής, π.χ. την ύλη σε σχέσι με το πρόσωπο, την ελευθερία σε σχέσι με τις ποικίλες κοινωνικές δομές.

Η "Αποστολική Διακονία" προσφέρει το έργο αυτό στον ευρύτερο κύκλο των διανοουμένων, των φοιτητών, των ερευνητών και στοχαζομένων ανθρώπων. Αλλά και σ' όλους τους πιστούς, που θέλουν να γνωρίζουν όχι μόνο το τι, αλλά και το γιατί της χριστιανικής πίστεως, όχι μόνο το πώς, αλλά και το γιατί της χριστιανικής ζωής.

Και ακόμη πιστεύει ότι, φέρνοντας πλησιέστερα στο ελληνικό κοινό τον ουσιαστικό αυτό και ιδιαίτερα επίκαιρο ελληνοπατερικό στοχασμό, συμβάλλει στην συνειδητοποίησι της πνευματικής ταυτότητος της χώρας μας, η οποία, καθώς κινείται όλο και περισσότερο στο δυτικό πνευματικό χώρο, αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων αυτοσυνειδησίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας
 † Ο Ανδρούσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης