Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Το Μυστήριον του Θανάτου του Γρηγορίου Μοναχού

Κωδικός: AGIANNA-024


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Γρηγορίου Μοναχού
(Μαθητού Αγ. Βασιλείου του Νέου)

Το Μυστήριον του Θανάτου

ήτοι

φοβερά οπτασία περί των δαιμονικών Τελωνίων τα οποία απαντά η ψυχή εξερχομένη εκ του σώματος, και περί Παραδείσου και Κολάσεως και Μνημοσύνων.

Αποτελεί δόγμα πίστεως εκ των θεμελιωδεστάτων του Χριστιανισμού η περί αθανασίας της ψυχής και μελλούσης Κρίσεως και περί Παραδείσου και Κολάσεως διδασκαλία. Χωρίς την ζωντανήν αυτήν πίστιν δεν δύναται καν κανείς να ονομάζεται Χριστιανός, αφού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ενηνθρώπησεν ακριβώς ίνα σώση τας ψυχάς ημών και "ίνα λύση τα έργα του Διαβόλου" (Α' Ιωάν. 3, 8). Δια τούτο και ο Απόστολος Παύλος ομιλών περί Αναστάσεως του Κυρίου και ημών λέγει: "Ει εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεεινότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν..." (Α' Κορ. 15, 19)! Και εις το Σύμβολον της Πίστεως καθημερινώς ομολογούμεν: "Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ... Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος"....

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή παρακάτω


Εξώφυλλο: Μαλακό
Διαστάσεις: 20,5Χ14
Σελίδες: 136

 
Αποτελεί δόγμα πίστεως εκ των θεμελιωδεστάτων του Χριστιανισμού η περί αθανασίας της ψυχής και μελλούσης Κρίσεως και περί Παραδείσου και Κολάσεως διδασκαλία. Χωρίς την ζωντανήν αυτήν πίστιν δεν δύναται καν κανείς να ονομάζεται Χριστιανός, αφού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ενηνθρώπησεν ακριβώς ίνα σώση τας ψυχάς ημών και "ίνα λύση τα έργα του Διαβόλου" (Α' Ιωάν. 3, 8). Δια τούτο και ο Απόστολος Παύλος ομιλών περί Αναστάσεως του Κυρίου και ημών λέγει: "Ει εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεεινότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν..." (Α' Κορ. 15, 19)! Και εις το Σύμβολον της Πίστεως καθημερινώς ομολογούμεν: "Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ... Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος".

Αυτή λοιπόν η διδασκαλία, την οποίαν έζων οι Άγιοι και είχον καθημερινήν των έννοιαν και φροντίδα περισσότερον από την τροφήν του σώματός των, πολλάκις και εις πολλούς Αγίους απεκαλύφθη και επί το αισθηνότερον, πολλάς δε τοιαύτας αποκαλύψεις ευρίσκομεν εις τον μέγαν θησαυρόν της Εκκλησίας μας, τους Βίους των Αγίων μας.

Δύο εκ τούτων αποτελούν και το σύντομον περιεχόμενον του βιβλίου τούτου, το οποίον πιστεύομεν θα βοηθήση εις την αναζωπύρησιν αυτής της πίστεως και εις ανάλογον προσευχήν, αγώνα και κάθαρσιν διά Μετανοίας και Εξομολογήσεως, ως λέγει ο Άγιος Ευστράτιος εις την εν τέλει σχετικήν υπέρονον "Ευχήν" του, την οποίαν καλόν είναι να γνωρίζη από στήθους κάθε Χριστιανός και να απευθύνη και αυτήν μετά των άλλων προσευχών του εις τον Κύριον της ζωής και του θανάτου και Σωτήρα ημών.

Πηδάλιον, Αγίου Νικοδήμου, αγιορείτου, έκδ. Βασ. Ρηγοπούλου
Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία, τεύχος 76/Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999
Φιλοκαλία Δ' τόμος σελ. 272-278. Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
Άγιος Εφραίμ Σύρος, τόμος Α', Β', Γ', Δ', Ε'
Θεία Ανάβασις τόμος Α' του Αγίου Θεοπνεύστου Ισαάκ του Σύρου. Γ. Μαξίμου Μον. Ι. Ησυχ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Άγιον Όρος
Εξομολογητάριον Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, εκδ. Νεκταρίου Παναγοπούλου
Καινή Διαθήκη, Παν. Τρεμπέλα, Αδελφότης Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ" Αθήναι - Νοέμβριος 1997
Περιοδικό "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ"
Η Παλαιά Διαθήκη, τόμ. 2, Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακοπούλου αδελφ. "Λυδία" Θεσ/νίκη 1986
Η Καινή Διαθήκη, έκδοσις Αδελφότητος Θεολόγων η "Ζωή" - 1992, έκδ. 17η
Αντί προλόγου 2
1. Α' Διήγησις 3
2. Λόγος ωφέλιμος στην ψυχή 41
3. Δεκάλογος του Μωυσέως 47
4. Δεκάλογος της κατά Χριστόν Νομοθεσίας (Αγ. Γρηγ. Παλαμά) 49
5. Α' προς Κορινθίους επιστολή (Κεφ. ΣΤ') 63
6. Γενικόν Σχέδιον 64
  Τα καθολικώτερα θανάσιμα πάθη 64
7. Ιχνογραφία Α' 65
  (Πνευματική ακτινογραφία εμπαθούς καρδίας) 65
  Υποδιαιρέσεις των θανασίμων παθών (Σχέδια 7) 66
8. Πλήρης ταξινομημένος κατάλογος αμαρτημάτων
(από φιλοκαλία Δ' τόμος μόνον 298 αμαρτήματα)

73
9. Β' Διήγησις 104
10. Για τη μετάνοια και την κατάνυξη 108
11. Πνευματικαί οδηγίαι και συμβουλαί 111
11α. Ιχνογραφία Β' 113
  (Πνευματική ακτινογραφία καθαρής καρδίας) 113
11β. Γ' Διήγησις 116
12. Δ' Διήγησις (του αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου) 117
13. Αντί Επιλόγου 128
  Ευχή προς τον Θεόν (= Προσευχή Αγ. Μεγαλ/ρος Ευστρατίου περί
εξόδου ψυχής και κρίσεως)
128
14. Βιβλιογραφία 130
15. Έργα του ιδίου 131
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης