Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Η Ιστορία του Ακαθίστου Ύμνου και της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Κωδικός: GOB1-GR-04Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

- ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΠΟΧΗ
- ΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ

Ο Ηράκλειος ανήκει στους μεγάλους αυτοκράτορες της Ρωμηοσύνης. Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται το έργο του κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας του καθώς και τα σημαντικά γεγονότα που τη σημάδεψαν: τα πολεμικά μέτωπα, η πολιορκία τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Κωνσταντινούπολης, οι θαυματουργικές επεμβάσεις του Αγίου Δημητρίου και της Υπεραγίας Θεοτόκου αντίστοιχα, η ιστορία του Ακαθίστου Ύμνου. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η λεηλασία των Ιεροσολύμων από τους Πέρσες και η απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τον Ηράκλειο καθώς και η επιστροφή και η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.


Α΄ Έκδοση Φεβρουάριος 2018
Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 12Χ20
Σελίδες: 100
Έκδοση: Greek Orthodox Books
ISBN: 978-618-81489-7-0

 


Ἔχει γραφεῖ προσφυῶς ὅτι ἕνας «λαός πού λησμονεῖ τήν ἱστορία του εἶναι ἀδύνατον νά οἰκοδομήσει ὀρθῶς τό μέλλον του». Πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιά Ἱστορία ἔνδοξη, λαμπρή, διδακτική γιά κάθε λαό, πασιφανῶς μοναδική ὅπως αὐτή τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Δυστυχῶς, ἡ πνευματική κατάπτωσις τῆς ἐποχῆς μας, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ἀπηνοῦς πολέμου κατά τῶν ἀξιῶν πού καταξιώνουν τόν ἄνθρωπο καί τοῦ πανταχόθεν προβαλομένου φιλήδονου καί ὑλιστικοῦ συγχρόνου βίου, πέτυχε νά καταστήσει τούς νεοέλληνες ἀνιστόρητους γιά νά μήν χαρακτηρίσουμε ἀνίδεους ἕως καί ἀδιάφορους διά τήν λαμπρή Ἱστορία τῶν προγόνων τους.

Τήν πλέον λυσσοδέστερη ἀπαξίωση καί πολεμική δέχεται στίς ἡμέρες μας ἡ λαμπρή περίοδος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (γνωστῆς σήμερον ὡς Βυζαντινῆς), κατά τήν ὁποίαν σύνολος ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτισμός συννυφαίνεται μέ τήν Ὀρθόδοξον εἰς Χριστόν πίστιν, καταξιώνεται καί ἐξυψώνεται μέ ἰδιαίτερον πνευματικό τρόπο ὥστε εἶναι ἀδύνατον κάποιος νά ἐπικοινωνήσει μέ τό γνήσιο ἀρχαῖο ἑλληνικό πνεῦμα ἀγνοώντας αὐτήν τήν ὑπερχιλιόχρονη ἱστορική περίοδο.

Δοξάζουμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό διότι ἐσχάτως οἱ ἐπιστημονικές ἱστορικές μελέτες πληθαίνουν, ἀφυπνίζουν συνειδήσεις φανερώνοντας τήν ἀλήθεια τῶν γεγονότων καί ἀποστομώνουν τούς παραχαράχτες τῆς Ἱστορίας. Δοξάζουμε τόν Παντοκράτορα Κύριό μας ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει νά ἔχουμε ἀνά χείρας καί νά ἐπευλογοῦμε πατρικῶς μία τέτοια σημαντική μελέτη, ἐκδιδομένη ὑπό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς Ἱ. Μονῆς μας «Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», τιτλοφορούμενη: «Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων Ἡράκλειος», διά τήν ὁποίαν ἐκφράζουμε ὁλοθύμως τά συγχαρητήριά μας εἰς τούς κοπιάσαντας.

Ἡ παροῦσα ἱστορική μελέτη, ἡ ὁποία εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἐν πρώτοις ἐν τῷ διαδικτυακῷ τόπῳ τῆς Μονῆς μας, γραμμένη μέ λιτό καί περιγραφικό τρόπο ἑλκύει τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστου προσφέροντάς του γνήσια πνευματική τροφή ἀντλώντας τίς πληροφορίες τῶν γεγονότων ἀμιγῶς ἐκ τῶν πηγῶν. 

Ἡ ἐνασχόλησις μέ τό πρόσωπο τοῦ μεγάλου Αὐτοκράτορος Ἡρακλείου, ἐκτός ἀπό τήν γενικότερη συμβολή εἰς τό ὑπάρχον κενό πού προσημειώσαμε, προβάλλει ἕνα ἰδιαίτερο παράδειγμα ἡγέτου χρήσιμο νά μελετηθῇ ἀπό τούς ἄρχοντες ἀλλά καί ἀπό τούς ἀρχομένους. Ἡ ἀνάληψις τῆς ἐξουσίας ὑπό τοῦ Ἡρακλείου σέ μία κρίσιμη καμπή τῆς αὐτοκρατορίας ἀναδεικνύει ἔτι περισσότερον τήν ἱκανότητα τοῦ ἀνδρός, ἀφοῦ ἐκβάλλει τό κράτος ἐκ τῆς κρίσεως καί τό παραδίδει ἄρτιο καί λαμπρό. Ἐπίσης, ὁ ἀπόηχος αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν συγκυριῶν –τῆς ὑφέσεως καί τῆς ἐνδόξου ἐπανόδου– εἶναι ἐξόχως ἐλπιδοφόρος διά τήν τυραννική κατάστασι τῆς γενικῆς κρίσεως πού ταλανίζει τήν πατρίδα μας καί τόν λοιπόν κόσμον.

Αὐτό βέβαια τό ὁποῖον εἶναι εὐρέως γνωστόν καί ταυτισμένον μέ τήν προσωπικότητα τοῦ Ἡρακλείου εἶναι οἱ νικηφόρες ἐκστρατεύσεις κατά τῶν Περσῶν, οἱ ὁποῖοι λιμαίνονταν ἐπί μακροῦ τά ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἁγίων Τόπων καί τήν ἐπανάκτησιν τοῦ μεγίστου καί θείου κειμηλίου τῆς Πίστεώς μας, αὐτοῦ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθιστώντας ἔτσι τίς ἐπιχειρήσεις αὐτές ὡς τίς μόνες γνήσιες καί ἄδολες «Σταυροφορίες».

Τό σημεῖον ὅμως τό ὁποῖον εἶναι ἀπαραίτητον νά τονισθεῖ –διαφαίνεται σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἡρακλείου ἀλλά καί ὑπογραμμίζεται ἐντόνως ὑπό τοῦ συγγραφέως– εἶναι ἡ βαθειά του Πίστη εἰς τόν Θεόν καί ἡ γνήσια εὐλάβειά του πρός τήν Ἁγία Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Του. Συμμετεῖχε ἐξ ἀρχῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν καί λατρευτικήν ζωήν καί σεβόταν ἐμπράκτως τούς θεσμούς καί τά πρόσωπα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαρθρώσεως. Ἡ εὐλάβειά του αὐτή –ἀσχέτως μέ τά ὅποια λάθη του– συνδυαζόμενη μέ τήν ἁπλότητα τοῦ τρόπου ἀντιμετωπίσεως τῶν ὑπηκόων του ἦταν τά στοιχεῖα αὐτά πού τόν ἀνέβασαν μέ τρόπο θαυμαστό στά ὕψη τοῦ καταξιωμένου ἡγέτου, τοῦ ἐστεμμένου μέ τήν τιμή τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ του καί τῆς εὐλογίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἐν κατακλείδι μαζί μέ τίς θερμές εὐχαριστίες πρός ὅποιον συνετέλεσε εἰς τήν σπουδαίαν αὐτήν ἔκδοσιν ὀφείλουμε νά ἐκφράσουμε τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μας πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρ. καί Καθηγητήν π. Γεώργιον Μεταλληνόν, ἀγαπητόν καί σεβαστόν ἀδελφόν, ὁ ὁποῖος διεξῆλθεν τήν παροῦσα ἐργασίαν καί ἀπέστειλε φιλοφρόνως τήν ἐπαινετικήν του μαρτυρία ἐπ’ αὐτῆς.

Εὐχόμεθα καλή φώτιση εἰς πάντας τούς καλοπροαιρέτους μελετητές καί κάθε εὐλογία, προκοπή καί αὔξησιν τοῦ ἔργου τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς φιλανθρωπίας τοῦ Συλλόγου «Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς».

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ,
Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱ. Ἡσυχ.
Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
† Ἀρχιμ. Κύριλλος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ Κύριε Πρόεδρε,

Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμητική ἀποστολή στήν ταπεινότητά μου τοῦ χειρογράφου τοῦ περί αὐτοκράτορος Ἡρακλείου ἑτοιμαζομένου Τεύχους, πολύ δέ περισσότερο, διότι ζητεῖτε τήν γνώμη μου γι’ αὐτό.

Πολύ μέ συνεκίνησε ἡ ἀπόφασή σας νά ἐκδοθεῖ μελέτη γιά τόν μεγάλο αὐτό αὐτοκράτορά μας, ὁ ὁποῖος ἀπό τά μαθητικά μου ἤδη χρόνια μοῦ ἔγινε πολύ ἀγαπητός γιά τόν πατριωτισμό καί τόν ἡρωϊσμό του. Ὁ Ἡράκλειος ἀνήκει στούς Μεγάλους Αὐτοκράτορες τῆς Ρωμηοσύνης. Γι’ αὐτό πολύ ὀρθά θά χρησιμοποιεῖται στόν τίτλο τοῦ ἔργου ὁ τίτλος: «Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων Ἡράκλειος», πού δείχνει τήν καλή ἱστορική γνώση καί εὐαισθησία τοῦ συγγραφέως. Ἀπό τόν Μ. Κωνσταντίνο καί Ἅγιό μας ἀρχίζει, μέ τήν ἵδρυση τῆς Νέας Ρώμης (ἐγκαίνια στίς 11 Μαΐου 330), ὁ ἱστορικός βίος τῆς Αὐτοκρατορίας μας, ἡ ὁποία τόν 6ο καί 7ο αἰῶνα, ἐπί αὐτοκρατόρων Ἰουστινιανοῦ (518-565) καί Ἡρακλείου (610-641) ἐξελληνίσθη πλήρως. Τό ὄνομα τῆς αὐτοκρατορίας δέν ὑπῆρξε ποτέ «Βυζάντιο», οὔτε οἱ πολίτες της ὀνομάζονταν «βυζαντινοί», ἀλλά ἡ μέν αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης ὀνομαζόταν ἀπό τόν 4ο αἰῶνα (Μ. Ἀθανάσιος) ΡΩΜΑΝΙΑ καί οἱ πολίτες της Ρωμαῖοι (ἐκ τοῦ Νέα Ρώμη, δηλαδή Νέο-Ρωμαῖοι) καί στήν κοινή χρήση Ρωμηοί. Μέ αὐτά, βέβαια, δέν ἀρνούμεθα τήν ἑλληνικότητα τοῦ ἀρχαίου Βυζαντίου, ἀλλά πρέπει νά μένουμε πιστοί στήν ἱστορία. Ἄλλωστε καί ἡ Παλαιά Ρώμη (τῆς Ἰταλίας) ἀπό Ἕλληνες ἱδρύθηκε, μετά τά Τρωϊκά, καί γι’ αὐτό τόν 4ο αἰ.π.Χ. ὁ Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός (Πόντιος) τήν καλοῦσε «πόλιν ἑλληνίδα».

Ἑλληνική Γλώσσα καί ἑλληνικός πολιτισμός ἦταν τό συνδετικό στοιχεῖο τῶν Λαοτήτων τῆς Αὐτοκρατορίας, μέ κύριο καί βασικό πληθυσμιακό στοιχεῖο τούς ἐκ καταγωγῆς Ἕλληνες καί πανενωτική δύναμη τήν Χριστιανική Ὀρθοδοξία.

Ὁ Ρωμαῖος/ἑλληνορθόδοξος Βασιλεύς καί αὐτοκράτωρ Ἡράκλειος ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ἔργων καί τῶν ἀγώνων του εὐσεβέστατος καί πιστότατος. Γι’ αὐτό ὁ Μόνος Κύριος καί βασιλεύς μας Ἰησοῦς Χριστός εὐδόκησε νά συνδεθεῖ μέ τόν Τίμιον Σταυρόν καί τήν ἐπανάκτησή του. Αὐτό περισσότερο ἀπ’ ὅλα ἐξασφάλισε στόν Ἡράκλειο τήν ὑψηλή θέση στήν Ἱστορία τῆς Αὐτοκρατορίας μας πού ἐπαξίως κατέχει.

Ἡ μελέτη προδίδει συγγραφική ἱκανότητα καί πολύ καλή γνώση στή χρήση τῶν Πηγῶν καί τῆς Βιβλιογραφίας καί εὐελπιστῶ, ὅτι ἡ ὑποδοχή της ἀπό τό ἀναγνωστικό κοινό μας θά εἶναι ἀνάλογη. Σέ σᾶς δέ καί τόν Σύλλογό σας εὔχομαι εὐλογημένη συνέχεια στήν προσπάθειά σας.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ,
† π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρόλογος V
Αντί προλόγου IX

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
 
Πρόλογος 1
Η πολιτική κατάσταση του Βυζαντίου/Ρωμανίας την εποχή προ του Ηρακλείου  3
Δημοσιονομικά και δημογραφικά 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
 
Ηράκλειος - Η στάση και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του 11
Τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης και οι προσπάθειες ανασυγκρότησης 17
Τα πολεμικά μέτωπα 25
Η θαυματουργική διάσωση της Θεσσαλονίκης με επέμβαση του Αγίου Δημητρίου 29
Προετοιμασίες 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
 
Η αντεπίθεση - εκστρατεία κατά των Περσών 45
   Πρώτη φάση 45
   Δεύτερη φάση 49
Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 55
Επιχειρήσεις στον Καύκασο 69
Η εισβολή στη Μεσοποταμία 73
Η εφαρμογή της συνθήκης 79
   
Επίλογος 83
Βιβλιογραφία 87

 

Έκδοση και Κεντρική Διάθεση:
© Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
«Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς»
Κ. Καραμανλή 3, 572 00 Λητή Θεσσαλονίκης
Τηλ. και Φαξ: +30 23940 72744
Κινητό: +30 6907364372
Ιστοσελίδα: www.greekorthodoxbooks.com
E-mail: [email protected]

 

 


Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης