Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Ωρολόγιον το μέγα (μεγάλο μέγεθος)

Κωδικός: PERIVOLI-003Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

(Μεγάλο μέγεθος 17,5Χ24,5)

Το βασικότερο βιβλίο της Εκκλησίας επιμελημένο με όλο το μεράκι που απαιτούν τα εκκλησιαστικά βιβλία. Απαραίτητο στο αναλόγιο του Ναού αλλά και στην κατ' οίκον εκκλησία
Εκτύπωση δίχρωμη με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία

Διαβάστε τον πρόλογο του βιβλίου παρακάτω

 


Δεμένο
Διαστάσεις:17,5Χ24,5
Σελίδες: 638
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αείποτε οι άνθρωποι του Θεού αισθάνονται την ανάγκην όπως κατά πάσαν ώραν στρέφονται εις Αυτόν διά της προσευχής. Τούτο διετύπωσε προσφυώς ο προφήτης Δαυίδ ειπών: «Επτάκις της ημέρας ήνεσά σε» (Ψαλμ. 118, 168), ένθα το επτάκις κατά τους ερμηνευτάς το πλειστάκις δηλοί. Ουχ ήττον δε η Εκκλησία εξέλαβε τούτο και κατά κυριολεξίαν, καθορίσασα προσευχήν «εις τους επτά καιρούς του ημερονυκτίου», τα δε εις εκάστην ώραν ανήκοντα συμπεριέλαβεν εις ειδικόν βιβλίον, το επικληθέν «Μέγα Ωρολόγιον». 

Η μορφή του ιερού τούτου βιβλίου επαγιώθη, ως γνωστόν, κατά την υπό του ιερομονάχου Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού του εξ Ίμβρου εν έτει 1832 γενομένη διόρθωσιν και εις τρία μέρη διαίρεσιν αυτού, εγκρίσει της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η του αοιδίμου Βαρθολομαίου έκδοσις αποτελεί έκτοτε την βάσιν πάσης άλλης εκδόσεως του Ωρολογίου. 

* * * 

Από ετών έσχομεν και ημείς τον πόθον της εκδόσεως του Μεγάλου Ωρολογίου εις μορφήν όσον το δυνατόν ωραιοτέραν και ευχρηστοτέραν. Περί τούτου ουδόλως εφείσθημεν κόπων και χρόνου, αναδιφήσαντες παλαιάς εκδόσεις του Ωρολογίου εκ των πεφημισμένων επί κάλλει και ακριβεία τοιούτων της Βενετίας, ας και ελάβομεν ως πρότυπα. 

Κατά τας ερεύνας ταύτας και την εν γένει ετοιμασίαν της εκδόσεως διεπιστώσαμεν την ανάγκην ωρισμένων βελτιώσεων, προσθηκών και διευθετήσεων. Περί τούτων παρέχομεν εν τω εφεξής Υπομνήματι συνοπτικήν ανασκόπησιν και τας δεούσας εξηγήσεις. 

* * * 

Εις πάσας τας ανωτέρω βελτιώσεις, και καθ’ όλην την πορείαν της ετοιμασίας του παρόντος Ωρολογίου, υπήρξε καθοριστική και ανεκτίμητος η συμβολή του πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, τον οποίον και αύθις ευχαριστούμεν. Ευχαριστούμεν ωσαύτως και τον άγιον καθηγουμενον της εν Άθω Μονής του αγίου Διονυσίου αρχιμανδρίτην Πέτρον διά την παρασχεθείσαν άδειαν ερεύνης εις την βιβλιοθήκην της Μονής, ως και την άδειαν δημοσιεύσεως των εικόνων της παρούσης εκδόσεως. 

Διά δε την εκθύμως παρασχεθείσαν άδειαν χρήσεως ενίων απολυτικίων και κοντακίων συντεθέντων υπό του μακαριστού π. Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ευχαριστούμε την εν Μικρά Αγία Άννη Αγίου Όρους αδελφότητα του αοιδίμου Υμνογράφου. 

Τι δε ανταποδώσωμεν τω Κυρίω τω ικανώσαντι ημάς εις πέρας αγαγείν το έργον τούτο, το υπερβαίνον τας δυνάμεις ημών; Ευγνωμόνως ευχαριστούντες Αυτώ, παραδίδομεν το Μέγα Ωρολόγιον εις τους αγαπητούς εν Χριστώ πατέρας και αδελφούς, εξαιτούμενοι την επιείκειαν αυτών δι’ όσας τυχόν ατελείας παρέμειναν παρά τας φροντίδας και την επιμέλειαν.

Οι εκδόται

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
Πρόλογος 9
Υπόμνημα 11
ΜΕΡΟΣ Α'  
Προσευχή προοιμιακή 17
Το καθ’ ημέραν Μεσονυκτικόν 20
Το Μεσονυκτικόν του Σαββάτου 44
Το Μεσονυκτικόν της Κυριακής 55
Ακολουθία του Όρθρου 57
      Ύμνοι τριαδικοί 70
      Ευλογητάρια αναστάσιμα 74
      Ευλογητάρια νεκρώσιμα 75
      Αι εννέα Ωδαί 79
      Εξαποστειλάρια της όλης εβδομάδος 99
      Φωταγωγικά κατ’ ήχον 102
Ώρα Πρώτη μετά του Μεσωρίου αυτής 112
ΏραΤρίτη μετά του Μεσωρίου αυτής 124
Ώρα Έκτη μετά του Μεσωρίου αυτής 135
Τα Τυπικά 145
Ακολουθία της τραπέζης και η εν τω αρίστω ευχή και ευχαριστία 155
Ώρα Ενάτη μετά του Μεσωρίου αυτής 161
Ακολουθία του Εσπερινού 172
Ευχή προ του δείπνου και η μετ’ αυτό ευχαριστία 183
Το Μέγα Απόδειπνον 185
Το Μικρόν Απόδειπνον 218
ΜΕΡΟΣ Β'  
Απολυτίκια και κοντάκια του όλου Μηνολογίου 231
      Σεπτέμβριος 231
      Οκτώβριος 251
      Νοέμβριος 269
      Δεκέμβριος 290
      Ιανουάριος 314
      Φεβρουάριος 337
      Μάρτιος 351
      Απρίλιος 359
      Μάιος 366
      Ιούνιος 380
      Ιούλιος 394
      Αύγουστος 410
Απολυτίκια αναστάσιμα μετά του Τριωδίου 429
Απολυτίκια αναστάσιμα μετά του Πεντηκοσταρίου 449
Απολυτίκια αναστάσιμα μετά των θεοτοκίων και υπακοών 468
Απολυτίκια της όλης εβδομάδος 473
Θεοτοκία απολυτίκια εις έκαστον ήχον 476
ΜΕΡΟΣ Γ'  
Ακολουθία του Ακαθίστου ύμνου εις την υπεραγίαν Θεοτόκον 495
      Τυπικαί διατάξεις 495
      Ο Κανών του Ακαθίστου 498
      Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 506
Ακολουθία του μικρού Παρακλητικού Κανόνος 517
Ακολουθία του μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος 535
Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως 545
      Ευχαρισία μετά την θείαν Μετάληψιν 564
Κανών ικετήριος εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν 569
Κανών ικετήριος εις τον Άγγελον τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής 577
Κανών ικετήριος εις τους αγγέλους και εις πάντας τους αγίους 588
Οι εις τον τίμιον Σταυρόν εικοσιτέσσαρες Οίκοι 595
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ευαγγέλιον της Κυριακής του Πάσχα 614
Σύμβολον της πίστεως του αγίου Αθανασίου 615
Σύνοψις μικρά ιερών Κανόνων 617
Αλφαβητικός πίναξ πάντων των εν τη ιερά ταύτη βίβλω
ονομαστί αναφερομένων αγίων
621
Πασχάλια 109 ετών νέου ημερολογίου 631
Πασχάλια 109 ετών παλαιού ημερολογίου 635

Το βασικότερο βιβλίο της Εκκλησίας επιμελημένο με όλο το μεράκι που απαιτούν τα εκκλησιαστικά βιβλία. (Δεμένο - σελ. 638)
16,90 €
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης