Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Απόστολος (Λειτουργικό βιβλίο)

Κωδικός: DIA-021


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

(Λειτουργικό βιβλίο)

Πράξεις και επιστολαί των Αγίων Αποστόλων
καθ' όλον το έτος επ' εκκλησίαις αναγινωσκόμεναι

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΠΟΣΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 440
Έκσοση: ΣΤ'Κριτήριον και ιδανικόν των λειτουργικών εκδόσεων παραμένει η ευλογημένη χειρόγραφος παράδοσις της Εκκλησίας μας, όπου το λειτουργικόν βιβλίον υπήρξε καρπός αγάπης, γνώσεως, μόχθου εν προσευχή, ηγιασμένης εμπνεύσεως.

Η παρούσα έκδοσις αποτελεί προσπάθειαν προς αυτήν την κατεύθυνσιν. Το κείμενον εβελτιώθη επί τη βάσει της εκδόσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου· ενηρμονίσθησαν κατά το δυνατόν προς τα πορίσματα νεωτέρων μελετών τα λειτουργικά στοιχεία, τα οποία έχουν ενσωματωθή εις τον "Απόστολον" -ήτοι τα προκείνενα αυτού, τα αλληλουάρια του Ευαγγελίου, τα αντίφωνα των μεγάλων εορτών, τα εισοδικά και τα κοινωνικά. Ο διάκοσμος έγινεν επί τη βάσει προτύπων ευρισκομένων εις χειρόγραφα του Αγίου Όρους και συνεπληρώθη διά συναφών εικόνων της βυζαντινής παραδόσεως. Συγχρόνως ανεζητήθησαν τυπογραφικαί λύσεις προσιδιάζουσαι εις το ιερόν κείμενον και διευκολύνουσαι τον αναγνώστην. Τέλος, εχρησιμοποιήθησαν τα καλύτερα διά την περίπτωσιν εκδοτικά μέσα. Ελπίζομεν ότι ο ανά χείρας τόμος συμβάλλει εις την ανύψωσιν του επιπέδου των συγχρόνων ορθοδόξων λειτουργικών εκδόσεων.

* * *

Ο "Απόστολος" ως βιβλίον μεν ανήκει εις τον "χορόν" -διά τούτο και περιέχει τα μνημονευθέντα λειτουργικά στοιχεία- δεν πρέπει όμως να λησμονήται ότι αι "αποστολικαί περικοπαί" είναι κείμενα θεόπνευστα, ισόκυρα προς τα περιλαμβανόμενα εις το επί της Αγίας Τραπέζης φυλασσόμενον Ιερόν Ευαγγέλιον, ότι είναι "λόγος του Θεού" "ενεργής", φανέρωσις και αποκάλυψις του ζώντος Λόγου, και συνεπώς επιβάλλεται η μετ' ευλαβείας διαφύλαξις και ανάγνωσίς του.

Το αποστολικόν κήρυγμα της εν τω κόσμω ελεύσεως της "βασιλείας του Θεού" εν Χριστώ αναστάντι, το οποίον ο "Απόστολος" συμπυκνώνει, ήλλαξε την πορείαν της Ιστορίας και παραμένει εσαεί μήνυμα ελπίδος και δυνάμεως, διανοίγον νέους ορίζοντας εις την ζωήν του ανθρώπου. Η εκάστοτε, λοιπόν, ανάγνωσίς του "επ' Εκκλησίαις" δεν αποτελεί τυπικήν λατρευτικήν απαγγελίαν, αλλ' απεικονίζει την αποστολήν των μαθητών του Κυρίου εις "πάντα τα έθνη" και προσκαλεί την κοινότητα των πιστών προς ανανέωσιν και αλλαγήν, προς συντονισμόν με τον αποστολικόν παλμόν ευθύνης και καθολικής αγάπης, με την αποστολικήν βεβαιότητα και τη φλόγα της Πεντηκοστής.

Μάρτιος 1979

Ο Γενικός Διευθυντής
της Αποστολικής Διακονίας

Ο Ανδρούσης Αναστάσιος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης