Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Αναστασιματάριον

Κωδικός: ZOI-001Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Αναστασιματάριον

Αναστασιματάριον είναι, ως γνωστόν, το βιβλίον το οποίον περιέχει μελοποιημένους τους αναστασίμους ύμνους του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής και τινας άλλους συμπληρωματικούς ύμνους κατά τους οκτώ ήχους. Τρία είδη Αναστασιματαρίου μας έχουν παραδοθή: Αργόν ή Παλαιόν, αργοσύντομον και σύντομον. Και αργόν μεν, τ.έ. εις αργόν στιχηραρικόν μέλος, έχουν μελοποιήσει κυρίως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μανουήλ Χρυσάφης ο νέος, αργοσύντομον δε και σύντομον, ήτοι εις σύντομον στιχηραρικόν και ειρμολογικόν μέλος, αντιστοίχως, ο Λαμπαδάριος Πέτρος ο Πελοποννήσιος.

Διαβάστε παρακάτω εκτενέστερο πρόλογο και περιεχόμενα.

 


Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων ΖΩΗ
Δεμένο, Σκληρό εξώφυλλο
Σελίδες: 484
ISBN: 9780008423087 Αναστασιματάριον είναι, ως γνωστόν, το βιβλίον το οποίον περιέχει μελοποιημένους τους αναστασίμους ύμνους του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής και τινας άλλους συμπληρωματικούς ύμνους κατά τους οκτώ ήχους. Τρία είδη Αναστασιματαρίου μας έχουν παραδοθή: Αργόν ή Παλαιόν, αργοσύντομον και σύντομον. Και αργόν μεν, τ.έ. εις αργόν στιχηραρικόν μέλος, έχουν μελοποιήσει κυρίως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μανουήλ Χρυσάφης ο νέος, αργοσύντομον δε και σύντομον, ήτοι εις σύντομον στιχηραρικόν και ειρμολογικόν μέλος, αντιστοίχως, ο Λαμπαδάριος Πέτρος ο Πελοποννήσιος.

Αργόν Αναστασιματάριον Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το Αργόν Αναστασιματάριον, το κατά την παράδοσιν ως έργον του Ιωάννου του Δαμασκηνού φερόμενον, μετεγράφη υπό του Πέτρου Πελοποννησίου εις την εαυτού γραφήν και υπό των Τριών Διδασκάλων, Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χουρμουζίου, εις την σύγχρονον. Του αργού τούτου Αναστασιματαρίου τμήμα μόνον τύποις εξεδόθη άπαξ το 1868, ως πρώτος τόμος της "Μουσικής Βιβλιοθήκης" παρά των Μουσικοδιδασκάλων της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, περιλαμβάνον τα Κεκραγάρια, τα Στιχηρά και Απόστιχα του Εσπερινού μετά των Θεοτοκίων, τους Αναβαθμούς και τα Στιχηρά των Αίνων.

Αργοσύντομον και Σύντομον Αναστασιματάριον. Σωζόμενα ταύτα εκ παραδόσεως από στόματος εις στόμα, ως το δημοτικόν άσμα, κατεγράφησαν το πρώτον υπό του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου εις την εαυτού γραφήν, κελεύσει του Μητροπολίτου Προύσης Μελετίου, ως σημειοί το υπ' αρ. 1022 χειρόγραφον της Ι. Μονής των Ιβήρων, και ακολούθως μετεγράφησαν εις την σύγχρονον υπό των Τριών Διδασκάλων.

Αι πρώται εκδόσεις. Συμπίλημα εκ των δύο τούτων Αναστασιματαρίων Πέτρου του Πελοποννησίου, περιλαμβάνον άλλους ύμνους εκ του αργοσυντόμου και άλλους εκ του συντόμου, συμπληρωθέν κατά τα Απολυτίκια, τα Καθίσματα, τας Υπακοάς, τους Αναβαθμούς, τους Μακαρισμούς και τα Εξαποστειλάρια, παρά των Τριών Διδασκάλων, εξέδωκε τύποις το πρώτον το 1820 εν Βουκουρεστίω ο εκ των πρώτων μαθητών της Δ' μετά την Άλωσιν Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής Πέτρος Μανουήλ Εφέσιος. Το Αναστασιματάριον αυτό, αποτελούν και το πρώτον τύποις εκδοθέν μουσικόν έργον της καθόλου Βυζαντινής Μουσικής, επανεξεδόθη το 1869 εν Κωνσταντινουπόλει παρά των Μουσικοδιδασκάλων της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ως δεύτερος τόμος της "Μουσικής Βιβλιοθήκης", και το 1889 εν Αθήναις υπό Κων/νου Σακελλαρίδου του Θετταλομάγνητος.

Άλλαι εκδόσεις. Το 1832 ο εκ των Τριών εισηγητών της Νέας Μεθόδου Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ, συνεπικουρούμενος και υπό του Θεοδώρου Φωκαέως, εξέδωκε τύποις Αναστασιματάριον με την ένδειξιν: "Τα πάντα καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατριαρχείον". Το Αναστασιματάριον αυτό περιλαμβάνει, προς την ύλην την εμπεριεχομένην εις το Αναστασιματάριον του Εφεσίου, και τους Αναστασίμους κανόνας εις σύντομον ειρμολογικόν μέλος και τον ειρμόν της Θ' ωδής (πλην του βαρέως ήχου) και εις αργόν, καθώς και τα κατανυκτικά της Μ. Τεσσαρακοστής και παραλείπει την Στιχολογίαν του "Θου, Κύριε", τους στίχους των Στιχηρών και Αποστίχων του Εσπερινού και των Στιχηρών των Αίνων.

Το Αναστασιματάριον αυτό συγκρινόμενον προς το του Πέτρου (και των τριών γνωστών εκδόσεων· Εφεσίου, Μουσικής Βιβλιοθήκης και Σακελλαρίδου) διαφέρει ουσιωδώς, απέχον των συνήθων διασκευών, ιδίως εις τα δογματικά δοξαστικά του Εσπερινού και εις τα Εωθινά.

Το 1839 ο Θεόδωρος Φωκαεύς εκδίδει διά πρώτην φοράν πλήρες αργοσύντομον και σύντομον Αναστασιματάριον εις δύο τόμους "επιδιορθωθέν μετά προσθήκης παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου". Παραδόξως όμως και ενώ ακολουθεί ως προς το μέλος κατά πόδας το Αναστασιματάριον του Χουρμουζίου, επεξεργαζόμενος αυτό ελαφρώς μόνον ως προς τον ρυθμόν, θεωρεί τα δύο προηγηθέντα και ουσιωδώς αλλήλων διαφέροντα Αναστασιματάρια Εφεσίου και Χουρμουζίου ως πρώτην και δευτέραν έκδοσιν ενός και του αυτού έργου, παρά την σαφή ένδειξιν του Χουρμουζίου ότι το δεύτερον περιέχει "τα πάντα καθώς την σήμερον (τ.έ. την εποχήν εκείνην) ψάλλονται εις το Πατριαρχείον" και εμφανίζει αυτό ως έργον του Πέτρου Λαμπαδαρίου εκδοθέν το τρίτον. Και μόνον δια τον δεύτερον τόμον, δηλαδή το Σύντομον Αναστασιματάριον αναγράφει εκδοθέν το πρώτον. Το 1855, αποθανόντος εν τω μεταξύ του Φωκαέως, επανεκδίδει αυτό στερεοτύπως ο υιός αυτού Κωνσταντίνος, με την ένδειξιν εις αμφοτέρους τους τόμους εκδίδεται νυν το τέταρτον.

Το Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Το 1858 ο τότε τοποτηρητής της Πρωτοψαλτείας (*) και είτα Πρωτοψάλτης Ιωάννης ο Νεοχωρίτης εκδίδει Αναστασιματάριον. Το Αναστασιματάριον αυτό, σύμφωνον κατά πάντα προς το προηγηθέν Αναστασιματάριον του Φωκαέως (πλην του ρυθμού, εις τον ρυθμόν ακολουθεί τους ασυμέτρους πόδας του Χουρμουζίου), παρ' ότι εκδίδεται διά πρώτην φοράν, αποκαλείται υπό του Ιωάννου έκδοσις Ε'. Το επανεκδίδει δε εκ νέου το 1863, αναθεωρημένον πως, ως έκδοσιν ΣΤ'. Ακολούθως, μετά τον θάνατον αυτού εκδίδεται υπό του υιού αυτού Δημητρίου εις έκδοσιν Ζ' το 1877, Η' το 1899, Θ' το 1905 και Ι' το 1914, φέρον εις την προμετωπίδα, σχεδόν στερεοτύπως "Αναστασιματάριον μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, θεωρηθέν υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου".

Δυστυχώς αφ' ης εποχής τας εκδόσεις ανέλαβεν ο Δημήτριος αύται εμφανίζουν πληθώραν τυπογραφικών λαθών, πολλαπλασιαζομένων μάλιστα από εκδόσεως εις έκδοσιν.

Αναστασιματάριον έκδοσις "ΖΩΗΣ". Το Αναστασιματάριον του Ιωάννου, αντιπροσωπεύον γνησίαν, κατά το μάλλον και ήττον, την παράδοσιν της Μ. Εκκλησίας, καθιερώθη και ψάλλεται έως σήμερον εις άπασας τας Ορθοδόξους Εκκλησίας της Ανατολής, παρ' ότι εγένοντο κατά καιρούς και άλλαι εκδόσεις Αναστασιματαρίων υπό διαφόρων (Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, Ζαφειρίου Ζαφειροπούλου, Ανδρέου Τσικνοπούλου κ.ά.). Προσέτι, ως περιλαμβάνον κατά σύστημα σειράν ολόκληρον ύμνων κατά τους οκτώ ήχους, απετέλεσε το κατ' εξοχήν διδακτικόν βιβλίων των αρχαρίων μαθητών της Βυζαντινής Μουσικής. Δι' αμφοτέρους τους λόγους αυτούς, εξηντλημένον από πολλών ετών, εξέδωκεν αυτό εις νέαν έκδοσιν η Αδελφότης Θεολόγων "ΖΩΗ" το 1933, ανατυπώσασα έκτοτε αυτό πεντάκις στερεοτύπως.

 

__________________________

(*) Ο Ιωάννης Βυζάντιος (+1866), τοποτηρητής της πρωτοψαλτείας από του 1855, ανεδείχθη πρωτοψάλτης μόλις το 1862, επί της πρώτης πατριαρχείας Ιωακείμ του β' (1860-63), μετά τον θάνατον του προκατόχου του Κωνσταντίνου του Βυζαντίου, όστις, καίτοι παρατημένος από του 1855, διετήρη τον τίτλον του πρωτοψάλτου έως του θανάτου του (30 Ιουλίου 1862).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΑΡΓΟΝ  
ΗΧΟΣ  Α'  
Κεκραγάρια 9
Απόστιχα 19
Απολυτίκια και Καθίσματα 22
Ευλογητάρια Πέτρου 26
Αναβαθμοί 29
Κανών και Καταβασίαι 31
Αίνοι 46
Εωθινόν Α' 50
Δοξολογία 51
Κατανυκτικά κλπ 55
ΗΧΟΣ Β'
 
Κεκραγάρια 59
Απόστιχα 69
Απολυτίκια και Καθίσματα 72
Αναβαθμοί 75
Κανών και Καταβασίαι 78
Αίνοι 90
Εωθινόν Β'
95
Δοξολογία 96
Κατανυκτικά κλπ 100
ΗΧΟΣ Γ'
 
Κεκραγάρια 104
Απόστιχα 114
Απολυτίκια και Καθίσματα 117
Αναβαθμοί 120
Κανών και Καταβασίαι 123
Αίνοι 137
Εωθινόν Γ'
143
Δοξολογία 145
Κατανυκτικά κλπ 149
ΗΧΟΣ Δ'
 
Κεκραγάρια 153
Απόστιχα 163
Απολυτίκια και Καθίσματα 167
Αναβαθμοί 172
Κανών και Καταβασίαι 173
Αίνοι 186
Εωθινόν Δ'
191
Δοξολογία 192
Κατανυκτικά κλπ 196
ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'
 
Κεκραγάρια 200
Απόστιχα 210
Απολυτίκια και Καθίσματα 213
Αναβαθμοί 217
Κανών και Καταβασίαι 219
Αίνοι 231
Εωθινόν Ε'
238
Εωθινόν Θ'
239
Δοξολογία 241
Κατανυκτικά κλπ 245
ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'
 
Κεκραγάρια 249
Απόστιχα 259
Απολυτίκια και Καθίσματα 262
Αναβαθμοί 266
Κανών και Καταβασίαι 268
Αίνοι 281
Εωθινόν ΣΤ'
286
Εωθινόν Ι'
288
Δοξολογία 289
Κατανυκτικά κλπ 293
ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
 
Κεκραγάρια 297
Απόστιχα 308
Απολυτίκια και Καθίσματα 310
Αναβαθμοί 314
Κανών και Καταβασίαι 316
Αίνοι 331
Εωθινόν Ζ'
336
Δοξολογία 336
Ετέρα εκ του Ζω 340
Μακαρισμοί ομοίως 344
Κατανυκτικά κλπ 346
ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ'
 
Κεκραγάρια 350
Απόστιχα 357
Απολυτίκια και Καθίσματα 362
Αναβαθμοί 366
Κανών και Καταβασίαι 369
Αίνοι 385
Εωθινόν Η'
390
Εωθινόν ΙΑ'
391
Δοξολογία 392
Κατανυκτικά κλπ 396

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ
 
ΗΧΟΣ Α'
 
Κεκραγάρια 401
Απόστιχα 405
Αίνοι 407
ΗΧΟΣ Β'
 
Κεκραγάρια 411
Απόστιχα 414
Αίνοι 416
ΗΧΟΣ Γ'
 
Κεκραγάρια 420
Απόστιχα 423
Αίνοι 425
ΗΧΟΣ Δ'
 
Κεκραγάρια 429
Απόστιχα 433
Αίνοι 435
ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'
 
Κεκραγάρια 440
Απόστιχα 444
Αίνοι 446
ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'
 
Κεκραγάρια 453
Απόστιχα 456
Αίνοι 458
ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
 
Κεκραγάρια 463
Απόστιχα 467
Αίνοι 468
ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ'
 
Κεκραγάρια 473
Απόστιχα 476
Αίνοι 478
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης