Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Ποία η Θεοτόκος Μαρία

Κωδικός: IEROTHEOS-15


Εξαντλήθηκε

Θωμάς Τσονάκας

Ποία η Θεοτόκος Μαρία
ΗΤΟΙ: Οκτώ ομιλίες περί του
Τι είναι η Θεοτόκος Μαρία

 


Άδετο
Σελίδες: 212
Διαστάσεις: 17Χ12"Τις δυνήσεται ειπείν ή εγκωμιάσαι την Παρθένον;"

ΠΑΝΑΓΙΑ : Όνομα υπέρ παν άλλο όνομα, όπου συναρπάζει, συγκλονίζει, συγκινεί, χαροποιεί και ευφραίνει πάντα πιστόν.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Μάνα Όνομα, ουδέν γλυκύτερον και λατρευτικότερον του ονόματος της Παρθένου.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Όνομα, όπου γεμίζει την ψυχήν του πιστού ελπίδα, παρηγορία, ασφάλεια, αγαλίασι και στήριγμα.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Όνομα σημαίνον διά τον ασθενή υγεία, διά τον θλιβόμενον χαρά, διά τον αδικούμενον προστασία, διά τον πεινώντα τροφή σώματος και ψυχής, διά τον τυφλόν πνευματικά φως και βακτηρία, διά τον αποκάμοντα σκέπη και βοήθεια.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Όνομα σημαίνον μεσιτεία και πρεσβεία εις τον Θεόν.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Όνομα σημαίνον την σωτηρίαν του γένους των ανθρώπων.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Θησαυρός αδαπάνητος, απροσμέτρητος και ανεκτίμητος διά τον άνθρωπον.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Όνομα, υπέρ παν άλλο -εκτός του Θεού- που έχει υπερυμνηθή, υπερδοξασθή και υπερεγκωμιασθή υπό πασών των Αρχαγγελικών και Αγγελικών δυνάμεων, Προφητών, Αποστόλων, πάντων των Αγίων και του ανθρωπίνου γένους γενικώς.

ΠΑΝΑΓΙΑ : Όνομα, υπέρ παν άλλο, που εδέχθη και δέχεται τας περισσοτέρας ύβρεις, προσβολάς και αισχροβωμολοχίας από τον Διάβολον και τα εκάστοτε όργανά του.

Ναι! Ουδέν άλλο όνομα έχει δοξασθή τόσον, όσον της Παναχράντου Μητρός του Θεού. Και ουδείς άλλος έχει υβρισθή τόσον, όσον η των απάντων -ουρανός και γης- Βασίλισσα.

Πόσον ολίγοι, όμως, και πόσον ολίγα γνωρίζει ο άνθρωπος διά την Παναγίαν!

Ο μισόκαλος Διάβολος, γνωρίζοντας την ωφέλεια που θα επέλθη, δεν μας αφήνει να μάθωμε και να γνωρίσωμε δι' Αυτήν.

Επί τούτοις εσκέφθημεν ότι δεν είναι καλόν να κρύπτωνται λόγια και ομιλίαι, αι οποίαι ομιλούν διά την Παναγίαν και το έργον Αυτής. Διά τον λόγον αυτόν, χάριτι Θεού, προέβημεν εις την απομαγνητοφώνησιν επτά ομιλιών, αι οποίαι έγιναν εις ένα εκ των θρησκευτικών "Κύκλων" κατά το έτος 1974. Εκεί έγινε λόγος και διά το υπέρ λόγον Θείον και Πανάγιον Όνομα της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας: "την Θεόν μετά Θεόν" κατά τον Άγιον Ανδρέαν Κρήτης, διά να εκδοθούν αύται εις βιβλίον. Πρώτον, προς μεγαλυτέραν διάδοσιν. Δεύτερον, εις το να παρακινήσωμε άλλους πιο ειδήμονας και καταλληλοτέρους, όπως θελήσουν και προβούν εις καλυτέραν και τελειοτέρα παρουσίασιν της Μητέρας του Θεού, καθότι εμείς νηπιάζομεν... Και τρίτον, προς περισσοτέραν ωφέλειαν των πιστών. Όλων εκείνων που θέλουν και επιθυμούν να γνωρίσουν και να γνωρισθούν με την Παναγία. Όλων εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τον "θησαυρόν" αυτόν, που είναι η Παναγία. Όλων εκείνων που θέλουν να απολαμβάνουν τας ουρανίους και επιγείους δωρεάς της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Προέβημεν, λοιπόν, εις την παρούσαν έκδοσιν του βιβλίου με τον τίτλον: "ΠΟΙΑ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ".

Και ευχόμεθα να εύρουν απήχησιν αι ομιλίαι αυταί εις τας καρδίας των πιστών. Παρακαλούμεν δε όπως τύχωμεν της συγγνώμης από τους φίλους αναγνώστας μας δι' όλας τας τυχόν ελλείψεις και ατελείας μας.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΟΝΗΜΑ ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΙΜΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ.

Ο εκδότης
Θωμάς Λ. Τσονάκας

 

  Διά την Β' έκδοσιν 5
  Αντί προλόγου 7
Ομιλία Α'. Περί της Θεοτόκου 11
Ομιλία Β'. Η Κοίμησις της Θεοτόκου 35
Ομιλία Γ'. Περί της Αναστάσεως και Αναλήψεως της Θεοτόκου 57
Ομιλία Δ'. Τι είναι η Θεοτόκος 79
Ομιλία Ε'. Γέννησις - Εισόδια της Θεοτόκου 103
Ομιλία Στ'. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (Μέρος Πρώτον) 125
Ομιλία Ζ'. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (Μέρος Δεύτερον) 151
Ομιλία Η'. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (Μέρος Τρίτον) 177
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης