Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Πνευματικές Διαδρομές στους Μακαρισμούς

Κωδικός: AN-06


Εξαντλήθηκε

π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πνευματικές Διαδρομές στους Μακαρισμούς

Το βιβλίο καταγράφει όλους τους Μακαρισμούς που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη και τους αναλύει με τρόπο κατανοητό μέσα από τους βίους των Αγίων της θριαμβεύουσας Εκκλησίας και την αγιασμένη ζωή των πιστών (Ιερέων, Μοναχών και λαϊκών) της στρατευόμενης Εκκλησίας. 


Δεμένο

Σχήμα: 16Χ25
Σελίδες: 302
ISBN: 978-960-92117-6-5
Όπως τα προηγούμενα βιβλία που εξεδόθησαν από την αναξιότητά μου, έτσι και το παρόν πόνημα είναι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες που εξεφωνήθησαν στο μικρό ποίμνιο του ιδρυματικού ιερού ναού της Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου κατά την πενταετία 1995-2000.

Οι ομιλίες ήσαν βραδινές και ωριαίες και πρόθεσίς μου ήταν να ωφεληθή ο λαός του Θεού. Αλλά και σήμερα που εκδίδονται στον παρόντα τόμο, αυτό τον σκοπό έχουν: Να ωφεληθούν οι χριστιανοί μας.

Κι αν ο Θεός ευδοκήση από την μελέτη αυτού του βιβλίου να προκύψουν κάποιοι πνευματικοί καρποί, αυτό για μένα θα είναι μια ακτίνα φωτός, που θα φωτίζη το σκότος της ψυχής μου, και ελπίδα για την σωτηρία μου.

Αυτά εγράφησαν την 22α Αυγούστου 2009,
μνήμην Αγαθονίκου μάρτυρος και των συν αυτώ,
επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα ετών
μηδαμινής διακονίας μου στον αμπελώνα του Κυρίου.

Ο εσαεί ευγνώμων δούλος.
Πρωτοπρεβσύτερος
Στέφανος Κ. Αναγνωστόπουλος

 

  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7
Α. ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ "ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑΣ" 9-216
1. "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών"  11-58
2. "Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται"  59-84
3. "Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην"  85-98
4. "Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται"  99-118
5. "Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται"  119-150
6. "Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται"  151-172
7. "Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται"  173-184
8. "Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών"  185-194
9. "Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ' υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού", "χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς. ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών"  195-216
Β. ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ "ΚΑΤ'  ΕΠΙΛΟΓΗΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  217-222
Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ  223-291
1. "Μακάριός εστιν ος εάν μη σκανδαλισθή εν εμοί"  225-231
2. "Υμών δε μακάριοι οι οφθαλμοί, ότι βλέπουσι, και τα ώρα υμών, ότι ακούουσιν"  231-236
3. "Μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ' ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς"  237-240
4. "Μακάριος ο δούλος εκείνος ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως"  241-246
5. "Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν"  246-250
6. "Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, ους ελθών ο κύριος ευρήσει γρηγορούντας. αμήν λέω υμίν ότι περιζώσεται και ανακλινεί αυτούς, και παρελθών διακονήσει αυτοίς"  250-253
7. "...και ΜΑΚΑΡΙΟΣ έση, ότι ουκ έχουσιν ανταποδούναι σοι"  254
8. "Μακάριος ος φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού"  255-258
9. "Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες"  258-268
10. "Μακάριοι ων αφέθησαν αι ανομίαι και ων επεκαλύφθησαν αι αμαρτίαι. μακάριος ανήρ ω ου μη λογίσηται Κύριος αμαρτίαν"  268-275
11. "Μακάριος ανήρ ος υπομένει πειρασμόν"  275-289
12. "Μακάριοι οι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου κεκλημένοι"  289-291
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ  293-295
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης