Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Ερμηνεία εις τας ΙΔ΄ Επιστολάς του Αποστόλου Παύλου - Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (Β')

Κωδικός: KYPSELI-116Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Έργα Πατέρων της Εκκλησίας

ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Τόμος Δεύτερος

ΑΙ ΙΔ’ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Του θείου και ενδόξου Αποστόλου ΠΑΥΛΟΥ
Ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του μακαρίου
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας 

Μεταφρασθείσαι δε εις την καθ’ ημάς κοινοτέραν διάλεκτον και σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι παρά του Αγίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ του Αγιορείτου, και αντιγραφείσαι δι’ αναλωμάτων του αοιδίμου πατριάρχου Κων/πόλεως ΝΕΟΦΥΤΟΥ· Εξεδόθησαν το πρώτον εν έτει 1819 εις την Βενετίαν παρά του Νικολάου Γλυκεί τη συνδρομή των παναγιωτάτων πατριαρχών Γρηγορίου και Κυρίλλου, και του εξοχωτάτου κόμητος κ.κ. Ιωάννου Καποδίστρια, ως και άλλων ζηλωτών κληρικών και λαϊκών, ιδία δε σπουδή των ιερομονάχων Στεφάνου και Νεοφύτου των Αγιορειτών.
 

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β’) 

Περιέχων:
Την προς Κορινθίους δευτέραν, την προς Γαλάτας, την προς Εφεσίους, την προς Φιλιππησίους και την προς Κολασσαείς επιστολήν.

Νυν δε το τρίτον εκδίδεται εν Θεσσαλονίκη εν έτει 1990, επιμελεία μεν Δημ. Π. Ρίζου του εκ Μελίτης Φλωρίνης, φιλοτίμω δε δαπάνη των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη» Στυλ. Ν. Κεμεντζετζίδη, εις κοινήν απάντων των ορθοδόξων ωφέλειαν.

 


Δεμένο
Διαστάσεις: 17,5Χ25
Σελίδες: 736ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αντί προλόγου 9
Επιστολή πατριάρχου Κυρίλλου 13

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Β’ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Υπόθεσις της προς Κορινθίους Β’ επιστολής 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛ’ 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’ 222

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Υπόθεσις της προς Γαλάτας επιστολής 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛ’ 341

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Υπόθεσις της προς Εφεσίους επιστολής 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 407
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 423
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ 455
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛ’ 483

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Υπόθεσις της προς Φιλιππησίους επιστολής 517
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 519
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 543
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 572
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 596

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Υπόθεσις της προς Κολασσαείς επιστολής 617
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 621
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 661
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 687
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 718

Δεν υπάρχει λόγος να μην επαναλάβω ότι ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι από τους πλέον αξιομνημονεύτους μορφάς της Εκκλησίας μας, διαλάμψασα κατά τους νεωτέρους χρόνους. Αγιοπατερική μορφή ισαξία των μεγάλων εκείνων διδασκάλων των πρώτων χριστιανικών αιώνων ελάμπρυνε τόσον το αγιώνυμον όρος με την εκεί άσκησίν του, όσον, και κυρίως, την εκκλησιαστικήν γραμματείαν πονήσας πλειάδα όλην βιβλίων ερμηνευτικών, ασκητικών, δογματοκανονικών, ηθικών, ποιητικών κτλ.

 

Δεν είναι του παρόντος η λεπτομερής αναφορά εις τον βίον του και εις το πλούσιον συγγραφικόν του έργο. Εξ άλλου δεν διαθέτω την απαιτουμένην διά τόσον βαρύ έργον δύναμιν αφ’ ενός, ησχολήθησαν δε άλλοι ικανότεροι εμού και εν πολλοίς το έχουν καλύψει αφ’ ετέρου.

Διό συντόμως αναφέρομαι μόνον εις το προκείμενον έργον.
Αι εκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» του Στυλιανού Κεμεντζετζίδη εθεώρησαν ως υποχρέωσίν των να προσφέρουν εις το ορθόδοξον χριστεπώνυμον πλήρωμα και εις πάντα ενδιαφερόμενον, μετά την έκδοσιν εκ των έργων του αγίου Νικοδήμου, α’ του Συναξαριστού των δώδεκα μηνών του ενιαυτού εις 6 τόμους, β’ της Ερμηνείας των Ψαλμών του Δαβίδ εις 3 τόμους, και την Ερμηνείαν των Επιστολών της Καινής Διαθήκης, η οποία αποτελεί μέρος της ερμηνευτικής προσπαθείας του αγίου συγγραφέως.

Το έργον είναι μεγάλο και θα χρειασθή να καταβληθή πολύς κόπος, αλλά και χρόνος διά την ολοκλήρωσίν του. Ωστόσο πιστεύουμε ότι, με την βοήθειαν του Θεού, θα ολοκληρωθή αφού ήδη από το 1986 κυκλοφορεί ο τόμος με τας Καθολικάς Επιστολάς. Το 1989 κυκλοφορήθηκε ο Α’ τόμος των επιστολών του Παύλου με την προς Ρωμαίους και την Α’ προς Κορινθίους. Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί τον Β’ τόμον των επιστολών του Παύλου με τας Β’ προς Κορινθίους, προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς Φιλιππησίους και την προς Κολασσαείς. Τονίζομεν ότι θα ηδύνατο να γίνη φωτομηχανική επανέκδοσις εντός συντομωτάτου χρόνου και μάλιστα και των τεσσάρων τόμων συγχρόνως. Επροτιμήσαμε όμως την χρονοβόραν και πολυδάπανην εκ νέου στοιχειοθεσία, διά να αποφύγωμεν, κατά το δυνατόν, την δυσανάγνωστον παλαιτυπικήν γραφήν της εν Βενετία εκδόσεως.

Και εφ’ όσον επροτιμήσαμε ν’ ακολουθήσωμεν αυτήν την οδόν, ανέλαβα να κάνω έναν έλεγχο εις τας αγιογραφικάς παραπομπάς. Διεπίστωσα ότι υπήρχαν πολλά λάθη, τόσον εις το κείμενον όσον και εις την αρίθμησιν κεφαλαίων και χωρίων. Προς αποκατάστασιν του κειμένου, με την κατά λέξιν αντιπαραβολήν, εχρησιμοποίησα διά μεν τα παλαιοδιαθηκικά χωρία την Παλαιάν Διαθήκην εκδόσεως «ΖΩΗ», Αθήναι 1961. Διά δε τα καινοδιαθηκικά χωρία την Καινήν Διαθήκην, εκδόσεως Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν Αθήναις 1968.

Ένα δεύτερον μέλημά μου ήταν η κατά το δυνατόν εφαρμογή ανεκτής, όχι τελείως σωστής, στίξεως. Τα αναρίθμητα κόμματα, αι άνω τελείαι, αι άνω και κάτω στιγμαί και αι κάτω τελείαι είναι το δυσκολώτερον ίσως πρόβλημα των κειμένων του αγίου Νικοδήμου. Βέβαια είναι δικαιολογημένα όλα αυτά αν ληφθή υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο ίδιος ο συγγραφεύς δεν έκανε διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων.
Επιθυμία μου, αλλά και επιθυμία του εκδότου ήταν να μην αλλοιωθή το ύφος, η γλώσσα και η σύνταξις του κειμένου. Διά τούτο η μόνη μας παρέμβασις ήταν να προσαρμόσω:
* Τας ακραίας καταλήξεις των ρημάτων του γ’ προσώπου του πληθυντικού από -ουσι εις -ουν.
* Τας καταλήξεις των εις -οω ρημάτων εις καταλήξεις βαρυτόνων.
* Το «να ήναι» εις «είναι».
* Τας καταλήξεις των ονομάτων από -αις εις -ες.
* Και, όχι πάντα, τας αναφορικάς αντωνυμίας· οίτινες, όστις, ήτις κτλ. εις οι οποίοι, ο οποίος, η οποία.
* Τέλος αναφέρω την προσπάθειαν να περιορίσω την χρήσιν του αρχικού κεφαλαίου γράμματος εις λέξεις εντός του κειμένου.
Βεβαίως αι διορθώσεις έγιναν μόνον εις το κείμενον του αγίου Νικοδήμου. Αντίθετα εις τα αποσπάσματα των αγιοπατερικών κειμένων άφησα το κείμενον ως έχει. Δεν έκανα κανέναν έλεγχον και αντιπαραβολήν. Και τούτο διότι απαιτείται γνώσις όλων των πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων, την οποίαν δεν έχω. Και διότι ο άγιος Νικόδημος δεν παραπέμπει εις μίαν γνωστήν πατρολογικήν σειράν, αλλ’ εις μεμονωμένας εκδόσεις πατερικών κειμένων-έργων, τα οποία ευρίσκονται διάσπαρτα εις διαφόρους μονάς του Αγίου Όρους.

Ο άγιος Νικόδημος, όπως και όλοι οι αρχαίοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί τους όρους «Έλληνες» και «Ελληνισμός» με την σημασίαν «ειδωλολάτραι» και «ειδωλολατρία» αντιστοίχως. Εις πλείστας περιπτώσεις αντικατέστησα την λέξιν με το σημαινόμενον. Θεωρώ απαραίτητον αυτήν την διευκρίνισιν διά να μη δημιουργούνται εσφαλμέναι εντυπώσεις κατά την μελέτην του έργου.

Παρέστη ανάγκη εις μερικάς περιπτώσεις να παρεμβάλω παρατηρήσεις υπό τύπον υποσημειώσεων κοντά εις τας πολλάς του αγίου Νικοδήμου. Όπως επίσης παρέστη ανάγκη, ή μάλλον κατά την κρίσιν μου, ασημάντους παρατηρήσεις να απαλείψω.
Δεν συμπεριλαμβάνεται εις την παρούσαν έκδοσιν ο εν τέλει υπάρχων «τοπολογικός πίναξ των αξιομνημονεύτων κατά αλφάβητον», διότι με την εκ νέου στοιχειοθεσίαν και νέαν σελιδοποίησιν δεν ήτο δυνατόν να συμπίπτουν αι σελίδες. Εξ άλλου το έργον είναι ερμηνευτικόν και είναι εύκολος ο εντοπισμός των κατά περίπτωσιν ενδιαφερόντων σημείων.
Μετά την κυκλοφόρησιν των πρώτων τόμων μας έγιναν υποδείξεις τινές:

- Θεωρείται ο «τοπολογικός κτλ. πίναξ» απαραίτητος. Δεν υποσχόμεθα τίποτε, αλλ’ ελπίζομεν ότι μελλοντικώς θα καταστή δυνατή η κάλυψις του κενού.

- Την ορθογραφίαν ονομάτων τινών, ως το του Θεοδωρήτου κτλ., την διετηρήσαμεν ως ήτο εις το κείμενον.
Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο. Πιστεύω ότι η πνευματική ωφέλεια των αναγνωστών θα είναι πολύ μεγάλη. Εύχομαι δε ο χορηγός παντός τελείου δωρήματος, μόνος σοφός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το άγιον Πνεύμα, να φωτίζη τας ψυχάς των Ορθοδόξων εις την κατανόησιν των αιωνίων αληθειών αι οποίαι οδηγούν εις την σωτηρίαν. Μας χειραγωγεί εις τας αληθείας αυτάς ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Εν Φλωρίνη τη 5η Μαΐου 1990
Εορτή της αγίας Μεγαλομάρτυρος
ΕΙΡΗΝΗΣ

Δημήτριος Π. Ρίζος
Θεολόγος - Φιλόλογος


Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης