Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Πολυέλεοι Γ' - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-010


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Γ'

Περιγραφή 

Δούλοι Κύριον: Συνεσίου Ιβηρίτου ήχος Γ'. Δανιήλ Πρωτοψάλτου ήχος Δ', Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ήχος πλ. β' και πλ. δ'. Πέτρου Πελοποννησίου και Ιερομ. Ιεροθέου ήχος Βαρύς. Εξομολογείσθε τω Κυρίω Αγιορείτικα, εις 8 ήχους. Επί των ποταμών: Γρηγορίου Πρωτοψ. ήχος Γ'. Τριαδικόν - Θεοτοκίον των Μακαρισμών εις τους 8 ήχους, Ιερομ.Ιεροθέου.


Πρόλογος

Εις ένα χειρόγραφό του ο Ιερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλλης, μαθητής του ιερού Νικοδήμου του Αγιορείτου και αντιγραφεύς των πλείστων έργων αυτού, εσημείωσε τα αξιομνημόνευτα τούτα λόγια.

"Η μουσική όταν εισάγεται φρονίμως και τακτικώς εις την λατρείαν του Θεού, είναι από τα πλέον χαροποιά και ενεργητικά μέσα της Χάριτος".

Αναμφίβολα τα λόγια αυτά δεν ήσαν μόνο μία διαπίστωσις ή μία απλή σκέψις, αλλά ήσαν και το βίωμα τόσον του ιδίου, όσον και των συγχρόνων του Αγιορειτών Ιεροψαλτών και μελοποιών.

Το να "εισάγεται όμως η μουσική φρονίμως και τακτικώς εις την λατρείαν του Θεού" δεν είναι εύκολον, ούτε και έργον του τυχόντος. "Εργατώδες εστί", διότι δεν φθάνει μόνον η κατάρτισις, όσον πλήρης και σωστή αν υπάρξει αυτή, ή η καλιφωνία, αλλά απαιτείται πρωτίστως ήθος χριστιανικόν και ευλάβεια, αρετή και καθαρότης, πόθος προσευχής και οπωσδήποτε η αίσθησις της παρουσίας του Παντεπόπτου Θεού, ο Οποίος "πυρ καταναλίσκον έστι".

Με αυτό το ίδιον βίωμα των παλαιών Πατέρων δυνάμεθα να είπωμεν προσφέρουν "Χάριτι Θεού" και σήμερον την διακονίαν τους εις το Αναλόγιον όλοι οι Αγιορείται Ιεροψάλται καθώς και οι λίγοι, αλλά διαπρεπείς μελοποιοί, εις εκ των οποίων τυγχάνει και ο Ιερομόναχος π. Ιερόθεος Φιλοθεΐτης, ο από ετών λίαν ευδοκίμως ασχολούμενος με την μελοποίησιν και έκδοσιν μουσικών βιβλίων.

Ο π. Ιερόθεος, όστις δεν έχει μόνον το χάρισμα "του ψάλλειν" αλλά και του "ρυθμίζειν ήχους φρονίμως και τακτικώς" μας προσφέρει σήμερον το ανά χείρας Γ' βιβλίον των Πολυελέων το Έκτον της όλης μνημειώδους εκδόσεως της "Αθωνικής Μουσικής Ανθοδέσμης".

Ήδη διά το έργον αυτό, πολλοί είπαν και έγραψαν πολλά. Δεν είμαι ο ειδικός διά να του πλέξω και εγώ το εγκώμιον, ούτε ο χώρος προσφέρεται προς τούτο.

Το εγκώμιον θα το πλέξει, είναι βέβαιον αυτό, η Ιστορία, διότι είναι μία προσφορά, μία προσπάθεια, μία θυσία, ένα έργον το οποίον θα μείνει εις την Ιστορίαν, περισσότερο διά τον λόγον ότι διεσώθη επιτυχώς εντός αυτού η ζώσα μουσική παράδοσης του Αγιωνύμου Όρους.

Ειδικώς διά τον παρόντα τόμον, θα ήθελα να τονίσω την χρησιμότητά του ιδιαίτερα εις αυτούς, οίτινες αγαπούν και διακονούν "τας νυκτερινάς λατρείας".

Και αυτός, όπως και οι προεκδοθέντες, είναι γραμμένος με το χέρι του Εκδότου εις διχρωμίαν, κόκκινο και μαύρο.

Ο π. Ιερόθεος και εις το σημείον αυτό κρατεί την παράδοσιν των παλαιών Κωδικογράφων και αποκαθιστά την παρασημαντικήν εις την παλαιάν ωραίαν εμφάνισήν τους.

Κλείω τας ταπεινάς προλογικάς αυτάς γραμμάς, τας οποίας έσχον την τιμήν να χαράξω, με την ευχήν η Βασίλισσα των Αγγέλων και των Μοναχών, η Γλυκυτάτη Παναγία μας να ενισχύη τον συγγραφέα εις το έργον του και τον αγώνα του, καθώς επίσης και όλους όσους ψάλλουν και υμούν "εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντί καιρώ" Τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, τον Τριαδικόν Θεόν ημών, ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ιερόν Ιβηριτικόν Κελλίον Αγίας Άννης - Καρυαί

Ιερομόναχος Αντίπας


Δεμένο
Διαστάσεις:17Χ24
Σελίδες: 440

Έκδοσις: Ιερομ. Ιεροθέου  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
    Ήχος Σελίς
1) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργόν ΣΥΝΕΣΙΟΥ Μοναχού Ιβηρίτου Γ' 1
  ΔΟΞΑ "Τριαδικόν"     "           "              Γ' 21
  ΚΡΑΤΗΜΑ                "           "            Γ' 26
  ΚΑΙ ΝΥΝ "Θεοτοκίον" "          " Γ' 32
  ΚΡΑΤΗΜΑ                 "          " Γ' 36
2) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργόν ΔΑΝΙΗΛ Πρωτοψάλτου
Δ' 45
  ΔΟΞΑ "Τριαδικόν"     "           "
Δ' 62
  ΚΡΑΤΗΜΑ                "           "
Δ' 66
  ΚΑΙ ΝΥΝ "Θεοτοκίον" "          " Δ' 74
  ΚΡΑΤΗΜΑ                "           "
Δ' 77
3) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργόν ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ Χαρτοφύλακος πλ. β' 83
4) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργόν ΠΕΤΡΟΥ Πελοπον. Λαμπαδαρίου
Βαρύς 111
  ΔΟΞΑ "Τριαδικόν"     "           " Βαρύς 130
  ΚΡΑΤΗΜΑ                "           "
Βαρύς 135
  ΚΑΙ ΝΥΝ "Θεοτοκίον" "          " Βαρύς 142
  ΚΡΑΤΗΜΑ                "           "
Βαρύς 146
5) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργοσύντομον ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου
Βαρύς 151
6) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργόν ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ Χαρτοφύλακος
πλ. δ' 167
  ΔΟΞΑ "Τριαδικόν"     "           " πλ. δ' 187
  ΚΡΑΤΗΜΑ                "           "
πλ. δ' 191
  ΚΑΙ ΝΥΝ "Θεοτοκίον" "          " πλ. δ' 201
  ΚΡΑΤΗΜΑ                "           "
πλ. δ' 205
 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ
   
1 ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ
Α' 215
2              "            "      "              " Λέγετος 225
3              "            "      "              " πλ. α' 235
4              "            "      "              " πλ. α' 246
5              "            "      "              " πλ. β' 256
6              "            "      "              " Βαρύς 246
7              "            "      "              " Βαρύς 266
8              "            "      "              " πλ. δ' 287
9              "            "      "              " Τρίηχα 299
10              "            "      "              " " 311
11              "            "      "              " " 322
12              "            "      "              " Τετράηχα 333
13              "            "      "              " " 345
 
ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ "ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ" ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πρωτοψάλτου

Γ'

359
  ΔΟΞΑ "Τριαδικόν" Αργόν                     "                " Γ' 367
  ΚΡΑΤΗΜΑ                                           "                " Γ' 370
  ΚΑΙ ΝΥΝ "Θεοτοκίον"                           "                " Γ' 375
  ΚΡΑΤΗΜΑ                                           "                " Γ' 379
 
ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ - ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Α' ΗΧΟΥ
   
  ΔΟΞΑ - ΚΑΙ ΝΥΝ "Τριαδικόν - Θεοτοκίον" Ιερομ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ Α' 385
     "            "             "                  "            "           " Β' 388
     "            "             "                  "            "           " Γ' 391
     "            "             "                  "            "           " Δ' 394
     "            "             "                  "            "           " πλ. α' 396
     "            "             "                  "            "           " πλ. δ' 399
     "            "             "                  "            "           " Βαρύς 402
     "            "             "                  "            "           " πλ. δ' 405
     "            "             "                  "            "           " πλ. δ' 407
     "            "             "                  "            "           " Β' 388
  ΔΟΞΑ "Τριαδικόν" ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ                  "            " Α' 411
  ΚΑΙ ΝΥΝ "Θεοτοκίον" ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ       "           " Α' 415
  ΔΟΞΑ-ΚΑΙ ΝΥΝ "Θεοτοκίον" ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΣΔΕΞΑΙ Ιεροθέου Α' 420

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης