Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Εσπερινός - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-03


Εξαντλήθηκε

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Περιγραφή

Ανοιξαντάρια, Μακάριος ανήρ, Κεκραγάρια άργά, Αγιορείτικα - ανέκδοτα και Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Στιχολογίαι αργαί Αγρυπνιών,Φως ιλαρόν, Προκείμενα της Διακαινησίμου Έβδομάδος, Μ. Τεσσαρακοστής, Δοχαί (μέλη αρχαία), Πλούσιοι επτώχευσαν, Θεοτόκε Παρθένε: Πέτρου Μπερεκέτη, I. Κουκουζέλους κ. α.

__________________________________________________________________________________________

Πρόλογος

 

Συνεχίζοντες, αγαπητέ και φιλόμουσε αναγνώστα, την προσπάθειάν μας εις τον χώρον της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, προσφέρομεν σήμερον εις τας φιλομούσους χείρας σου τον δεύτερον τόμον της "ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΣ" ο οποίος αναφέρεται εις την ακολουθίαν του "ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ".

Ο παρών τόμος περιέχει μουσικά κείμενα προερχόμενα κυρίως εκ χειρογράφων Ι. Μονών, Ι. Σκήτεων και Ιερών Κελλίων του Αγιωνύμου Όρους.

Κατεβλήθη προσπάθεια αφ' ενός μεν να ιδούν το φως της δημοσιότητος αρχαία μέλη ευρισκόμενα εις χειρογράφους κώδικας, τα οποία μέχρι τούδε ήσαν ανέκδοτα.

Αφ' ετέρου δε να "καταγραφή" εις την Βυζαντινήν Παρασημαντικήν η ζώσα μουσική παράδοσις του Αγιωνύμου Όρους και των εν κόσμω δοκίμως διακονούντων την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν.

Επίσης το παρόν βιβλίον αποτελεί μίαν ανθολόγησιν μουσικών "μαθημάτων" άτινα εκλεκτικώς καθιερώθησαν να ψάλωνται έως την σήμερον.

Πιστεύομεν ότι η ανθολόγησις αυτή θα εξυπηρετήση τους φίλους ιεροψάλτας, διότι περιέχει σχεδόν άπαντα τα μαθήματα του μεγάλου "ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ".

Του Θεού ευδοκούντος θα κυκλοφορήσουν εις το εγγύς μέλλον και έτεροι δύο τόμοι της ιδίας σειράς.

Ο τρίτος τόμος θα περιέχη άπαντα σχεδόν τα μαθήματα του "ΟΡΘΡΟΥ" και ο τέταρτος τόμος θα περιλαμβάνη "ΠΟΛΥΕΛΕΟΥΣ" ήτοι "ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ", "ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ", αργάς και συντόμους "ΕΚΛΟΓΑΣ", καθώς και έτερα παρόμοια κείμενα.

Περί δε των "ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΩΝ" λέγομεν ότι ετοποθετήσαμεν αυτά εις άπαντα μεν τα νεώτερα κείμενα και εις όσα εκ των αρχαίων μελών ψάλλονται χορωδιακώς, υποκύπτοντες -ούτως ειπείν- εις τας μουσικάς ανάγκας των καιρών μας· αφήνομεν δε τα υπόλοιπα αρχαία μέλη ως έχουν, καθαρά και αμιγή των νεωτέρων μουσικών προσθηκών, δεικνύοντες, εν ταυτώ και την εξέλιξιν της Μουσικής.

Προς τούτοις ευχαριστώ άπαντας εκείνους, οίτινες υπεδέχθησαν με φιλάδελφον και αγαπητικήν διάθεσιν τον εκδοθέντα πρώτον τόμον της "ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", καθώς και εκείνους οίτινες συνεβούλευσαν ημάς διά την τελειοποίησιν και καλλιτέραν, κατά το δυνατόν, επανέκδοσιν αυτού.

Πολλάς και εγκαρδίους ευχαριστίας οφείλω προς τον κατά σάρκα και πνεύμα αδελφόν μου, Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην κ.κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ Καθηγούμενον της εν Αιγίω Ιεράς και Σεβασμίας Μονής των Παμμεγίστων ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ.

Προσέτι δε οφείλω όλως ιδιαιτέρως ευχαριστίας προς τον Οσιολογιώτατον π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  τον "Μικραγιαννανίτη" διά την φιλάδελφον αυτού συμπαράστασιν εις την έκδοσιν του παρόντος τόμου.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή του Οσίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ
τη 20η μηνός Δεκεμβρίου του σωτηρίου έτους 1987

Ιεροδιάκονος Ιερόθεος

 


Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 400

Έκδοσις: Ιερομ. ΙεροθέουΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ    
  Ήχος Σελίς
ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ Β' 1
ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ ΕΤΕΡΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ Β' 2
ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΑΡΓΑ ΜΕΛΗ ΑΡΧΑΙΑ συντμηθέντα υπό
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ
πλ. δ' 3
ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΕΠΟΙΗΣΑΣ ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ συντμηθέν υπό
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ
πλ. δ' 36
ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ
Του "Φωκαέως"
πλ. δ' 41
ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ ΕΤΕΡΑ υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του "Ραιδεστινού"
πλ. δ' 52

ΠΙΝΑΞ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
   
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Εις τα "Ειρηνικά" ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ πλ. δ' 65
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ ΠΕΤΡΟΥ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ" συντμηθέν υπό
ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ "ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ"
πλ. δ' 67
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ πλ. δ' 81

ΠΙΝΑΞ ΤΡΙΤΟΣ
   
ΚΕΛΕΥΣΟΝ ΔΕΣΠΟΤΑ ΑΓΙΕ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ   97
ΚΕΛΕΥΣΟΝ ΔΕΣΠΟΤΑ ΑΓΙΕ ΕΤΕΡΑ τα "καλοφωνικά" υπό
ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
  100

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΑΡΓΑ ΜΕΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
   
    Σελίς
ΗΧΟΣ Α'   104
ΗΧΟΣ Β'
  108
ΗΧΟΣ Γ'
  112
ΗΧΟΣ Δ'
  115
ΗΧΟΣ πλ. α'
  120
ΗΧΟΣ πλ. β'
  123
ΗΧΟΣ Βαρύς
  126
ΗΧΟΣ πλ. δ'
  129

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΤΕΡΑ ΑΡΓΑ ΥΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
   
    Σελίς
 ΗΧΟΣ Α'
  132
 ΗΧΟΣ Β'
   136
 ΗΧΟΣ Γ'
   139
 ΗΧΟΣ Δ'
   143
 ΗΧΟΣ πλ. α'
   146
 ΗΧΟΣ πλ. β'
   150
 ΗΧΟΣ Βαρύς
   154
 ΗΧΟΣ πλ. δ'
   159
 
ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
   
    Σελίς
 ΗΧΟΣ Α'
   162
 ΗΧΟΣ Β'
   164
 ΗΧΟΣ Γ'
   166
 ΗΧΟΣ Δ'
   168
ΗΧΟΣ πλ. α'
  169
 ΗΧΟΣ πλ. β'
   171
 ΗΧΟΣ Βαρύπλ. α'ς
   173
 ΗΧΟΣ πλ. δ'
   175
 
ΠΙΝΑΞ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
   
 ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑΙ ΑΡΓΑΙ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ
Ρυθμός εξάσημος.
Διτρόχαιος δακτυλικός
   
    Σελίς
 ΗΧΟΣ Α'
  177
 ΗΧΟΣ Β'
   183
 ΗΧΟΣ Γ'    189
 ΗΧΟΣ Δ'
   195
 ΗΧΟΣ πλ. α'
   201
 ΗΧΟΣ πλ. β'
   207
 ΗΧΟΣ Βαρύς
   213
 ΗΧΟΣ πλ. δ'
   219
 
ΠΙΝΑΞ ΠΕΜΠΤΟΣ
   
 
 Ήχος
Σελίς
 ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ
 Β' 225
 ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ
 Β'  229
 ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
 Β'  232
 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Εις την Μ. Εκτενή, τα καλούμενα "Ρυθμικά"
ΥΠΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ ΤΟΥ "ΦΩΚΑΕΩΣ"
   235
 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ
 πλ. α'
 240
 
ΠΙΝΑΞ ΕΚΤΟΣ
   
 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
   
  Ήχος
Σελίς
ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΥΠΟ ΠΕΤΡΟΥ "ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ"
Βαρύς
241
 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΕΡΑ ΜΕΛΗ ΑΡΧΑΙΑ
   
 Τω Αγίω και μεγάλω Σαββάτω: ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ
 Βαρύς 243
 Τη Αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα: ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ
 Βαρύς 243
 Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου Εβδομάδος: Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ
 Βαρύς  244
 Τη Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
 πλ. δ'
 244
 Τη Τετάρτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΕΝΩΤΙΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ
 Βαρύς  245
 Τη Πέμπτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ ΚΥΡΙΕ
 Βαρύς  245
 Τη Παρασκευή Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ
 πλ. δ'
 246
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΕΡΑ ΥΠΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
   
   Ήχος
Σελίς
 Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω: ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ
 Βαρύς 247
Τη Αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα: ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ
Βαρύς 

248

Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου Εβδομάδος: Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ
 Βαρύς 249
 Τη Πέμπτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ ΚΥΡΙΕ
Βαρύς 
 250
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΕΡΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ
   
 Τη Αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα: ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ  Βαρύς  251
 Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου Εβδομάδος: Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ  Βαρύς  253
 Τη Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ   πλ. δ'  255
  Τη Τετάρτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΕΝΩΤΙΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ  Βαρύς  256
 Τη Πέμπτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ ΚΥΡΙΕ  Βαρύς  256
 Τη Παρασκευή Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ   πλ. δ'  258
 Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω: ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ  Βαρύς  258
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
   
  Ήχος
Σελίς
 Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω: ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ  Βαρύς 260
 Τη Αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα: ΤΙΣ ΘΕΟΣ ΜΕΓΑΣ  Βαρύς  260
 Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου Εβδομάδος: Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ  Βαρύς  261
 Τη Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ  πλ. δ'  262
 Τη Τετάρτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΕΝΩΤΙΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ  Βαρύς  262
 Τη Πέμπτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ ΚΥΡΙΕ  Βαρύς  263
 Τη Παρασκευή Διακαινησίμου Εβδομάδος: ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ  πλ. δ'  264
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΛΗ ΑΡΧΑΙΑ
   
   Ήχος Σελίς
 Τη Κυριακή εσπέρας: ΙΔΟΥ ΔΗ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ
 Β' 265
 Τη Δευτέρα εσπέρας: ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΤΑΙ ΜΟΥ
 Β'  265
 Τη Τρίτη εσπέρας: ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙ ΜΕ
 Β'  266
 Τη Τετάρτη εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΣΩΣΟΝ ΜΕ
 Β'  266
 Τη Πέμπτη εσπέρας: Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ
 Β'  267
 Τη Παρασκευή εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΩΡ ΜΟΥ ΕΙ
 Β'  267
 Τω Σαββάτω εσπέρας: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ
 Β'  268
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
   
   Ήχος  Σελίς
  Τω Σαββάτω εσπέρας: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ  Β' 268
  Τη Κυριακή εσπέρας: ΙΔΟΥ ΔΗ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ  Β'  269
  Τη Τρίτη εσπέρας: ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙ ΜΕ  Β'  269
  Τη Τετάρτη εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ
 Β'  270
  Τη Πέμπτη εσπέρας: Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ  Β'  270
  Τη Παρασκευή εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΩΡ ΜΟΥ ΕΙ  Β'  271
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
   
   Ήχος  Σελίς
 Τη Κυριακή εσπέρας: ΙΔΟΥ ΔΗ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ  πλ. δ'
 272
 Τη Δευτέρα εσπέρας: ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΤΑΙ ΜΟΥ  Δ'  273
 Τη Τρίτη εσπέρας: ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ
 Α'  273
 Τη Τετάρτη εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΣΩΣΟΝ ΜΕ  πλ. α'
 274
 Τη Πέμπτη εσπέρας: Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ  πλ. β'
 276
 Τη Παρασκευή εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΩΡ ΜΟΥ ΕΙ  Βαρύς  276
 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
   
   Ήχος Σελίς
 "ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙΣ" ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ
 πλ. δ'  278
  "ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙΣ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ
 πλ. δ'  280
  "ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙΣ" ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ
 πλ. δ'  282
 "ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ" ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ  πλ. δ'  284
 "ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ  πλ. δ'  285
 "ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ" ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ  πλ. δ'  287
 
ΠΙΝΑΞ ΕΒΔΟΜΟΣ
   
 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΑΤΙΝΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΔΟΧΑΙ
   
   Ήχος Σελίς
 Τη Κυριακή εσπέρας: ΙΔΟΥ ΔΗ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ  Α' 289
 Τη Δευτέρα εσπέρας: ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΤΑΙ ΜΟΥ  Δ'  291
 Τη Τρίτη εσπέρας: ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙ ΜΕ  πλ. α'
 292
 Τη Τετάρτη εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΣΩΣΟΝ ΜΕ  πλ. α'
 294
 Τη Πέμπτη εσπέρας: Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ  πλ. β'
 295
 Τη Παρασκευή εσπέρας: Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΩΡ ΜΟΥ ΕΙ  Βαρύς  296
 Τω Σαββάτω εσπέρας: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ  πλ. β'
 298
 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΝ: ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ
   
   Ήχος Σελίς
 ΣΥΝΤΟΜΟΝ το εκ παραδόσεως
 Βαρύς  301
 ΣΥΝΤΟΜΟΝ το εκ παραδόσεως  πλ. α'  304
 ΣΥΝΤΟΜΟΝ το εκ παραδόσεως  πλ. α'  304
 ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟΝ ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ
 Βαρύς  305
 ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΤΟΥ "ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ"
 πλ. α'  307
 ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΤΟΥ "ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ"
 πλ. α'  308
 
ΕΤΕΡΑ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
   
     Σελίς
 ΗΧΟΣ Α'
   309
 ΗΧΟΣ Α'
   310
 ΗΧΟΣ Β'
   311
 ΗΧΟΣ Δ' "λέγετος"
   312
 ΗΧΟΣ πλ. α'
   313
 ΗΧΟΣ πλ. α'
   314
 ΗΧΟΣ πλ. α' "εναρμόνιος"
   315
 ΗΧΟΣ πλ. α' "εναρμόνιος"
   316
 ΗΧΟΣ πλ. α' "εναρμόνιος" μετά "χρωματικού"    317
 ΗΧΟΣ πλ. α' "εναρμόνιος" μετά "χρωματικού"    317
 ΗΧΟΣ Βαρύς "διατονικός"
   318
 ΗΧΟΣ πλ. δ'
   319
 
ΠΙΝΑΞ ΟΓΔΟΟΣ
   
 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΝ: ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ
   
   Ήχος Σελίς
 "ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ" ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ ΥΠΟ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ "ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ"
Α'
321
ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ "ΓΛΥΚΕΩΣ" ΚΑΙ "ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ"
("Οκτώηχον" και "Δίχορον")
   
 ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ
 Α'  335
 ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
 Δ'  337
 ΜΑΡΙΑ  Γ'  339
 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  Δ'  341
 ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ
 πλ. α'
 343
 Ο ΚΑΡΠΟΣ
 πλ. β'
 345
 ΟΤΙ ΣΩΤΗΡΑ ΕΤΕΚΕΣ
 Βαρύς  346
 ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΗΜΩΝ
 πλ. δ'
 349
 ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΗΜΩΝ  Α'  352
 
ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ
   
  Ήχος
Σελίς
 ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΤΑ ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ
 Α'  353
 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 Οκτώηχ  355
 ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ "ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ"
 Β'  360
 ΕΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
 Β'  361
 ΙΩΑΣΑΦ ΤΟΥ "ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ"
 πλ. α'
 362
 ΤΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ"
 πλ. α'  364
 ΤΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ" κατά την απόδοσιν ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
 πλ. α'  366
 ΤΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ" κατά την απόδοσιν ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
 πλ. α'  368
 ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ
 Βαρύς  369
 Το αυτό και άλλως
 Βαρύς  371
 ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΟΥ "ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ"
 Οκτώηχ  372
  ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΟΥ "ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ" (μετά κρατήματος)
 Α'  374
 "ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ" ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ
 Α'  379
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης