Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Δια να μη πλανηθούμε από τον Αντίχριστο, βιβλίο

Κωδικός: KYPSELI-032


Εξαντλήθηκε

Μετά την εξάντληση του βιβλίου Περί Συντέλειας, Αντίχριστου και Β! Παρουσίας των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη», εκδίδεται το πρακτικό και επίκαιρο αυτό βιβλίο προκειμένου να διαφωτιστούν εν Χριστώ αδελφοί μας, που έχουν άγνοια μεγάλη, αναφορικά με τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, για την Συντέλεια του κόσμου, τον Αντίχριστο, και την Β! ένδοξη Παρουσία του Χριστού μας.

Τα σημεία των καιρών μας φωνάζουν ότι ζούμε σε αποκαλυπτικούς και καταλυτικούς καιρούς και εκπληρώνονται εκείνα που το Άγιο Πνεύμα έχει προφητεύσει για τις ημέρες μας. Η γενική αποστασία και αμετανοησία όλων μας σχεδόν μαρτυρεί πως μας διέπει το κοσμικό και αντίχριστο φρόνημα, που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Προκειμένου, λοιπόν, να προσφερθεί σύντομη ενημέρωση σχετικά με το ανθρωποκτόνο έργο του μιαρού Αντίχριστου, καθώς και για την γλυκιά προσδοκία της Β! ενδόξου Παρουσίας του Θεανθρώπου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, κυκλοφορεί και αυτό το βιβλίο για πνευματική ενίσχυσή μας στα ολίγα πλην σκληρά χρόνια των μεγάλων θλίψεων της παγκόσμιας δικτατορίας του Αντίχριστου.

Καλούμεθα, αγαπητοί, να αγωνιστούμε, με την χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, μένοντας πιστοί μέχρι θανάτου, και θωρακισμένοι με τα όπλα της πίστεως, της αληθείας, της ελπίδος, της αγάπης, της ταπεινώσεως και της υπομονής, να δώσουμε την καλήν ομολογίαν, με έργα και λόγια θεάρεστα, υπέρ Χριστού, Ευαγγελίου και των δικαιωμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.Είθε η μελέτη του βιβλίου αυτού να βοηθήσει στην ολική επιστροφή μας στον Χριστό και την Εκκλησία Του, με τους άξιους καρπούς της μετανοίας μας, και στο να εργαστούμε με φιλότιμο για το φλέγον ζήτημα, που είναι η σωτηρία της ψυχής μας, «αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν» Χριστόν και λέγοντες μετά του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. «ναι έρχου, Κύριε Ιησού» αμήν. 

Άδετο, σχ. 12,5Χ17,5, σελ. 224
Αντίχριστος - Δευτέρα Παρουσία
Προφητεία Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου

Κατά το 1900 βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία, τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, αι μορφαί των ανθρώπων θα μετασχηματίζωνται και δεν θα γνωρίζωνται οι άνδρες από τας γυναίκας διά της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής, οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχη σεβασμός εις τους γονείς και τους γεροντοτέρους , η αγάπη θα εκλείψει, οι δε ποιμένες των χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν, τότε θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σοφρωσύνη θα απολεσθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντες αργύρια. Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θα πολιτεύωνται, εν τω καιρώ εκείνω, και δια την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθή την χάριν του Αγίου Πνεύματος, όπου έλαβον εις το Άγιον Βαπτισμα, ως και την τύψιν της συνειδήσεως.

Αι Εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστην διότι δεν θα βλέπουν από κανέναν φώς επιγνώσεως. Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά Καταφύγια δια να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεων των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίας. Και πάντα ταύτα γενήσονται διά το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύση τα πάντα, και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης και θα ποιεί τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν,θέλει δε δωση πονηράν σοφίαν εις τον ταλαίπωρον άνθρωπον, να εφεύρη να ομιλή ο ένας εις τον άλλον, από την μίαν άκρην της γής έως την άλλην, τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον βυθόν της θαλλάσσης ως ιχθύες.

Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέσει, μη γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους και μη πιστεύειν εις την ύπαρξιν του ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώση τας ημέρας,διά τους ολίγους σωζομένους, διότι ο διάβολος θέλει πλανείσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς . Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη η δίστομος ρομφαία και θα θανατώση τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού.

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης