Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Η Μεγάλη Εβδομάς - Εγκόλπιο

Κωδικός: DIA-001


Εξαντλήθηκε

Η Μεγάλη Εβδομάς εγκόλπιο

Περιγραφή: Περιλαμβάνει όλες τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος.

 

Το περιεχόμενο και η χρήσις του εγκολπίου

Εγκόλπια περιέχοντα τας ακολουθίας της Μ. Εβδομάδος κυκλοφορούν πολλά και όλοι σχεδόν οι Χριστιανοί συνηθίζουν μα παρακολουθούν τας ακολουθίας αυτάς χρησιμοποιούντες τα εγκόλπια αυτά. Επειδή όμως εις το παρόν εγκόλπιον εισήχθη διαφορετική διάταξις της ύλης, καθώς και άλλαι τινές μεταρρυθμίσεις, θεωρούμεν αναγκαίον να ενημερώσωμεν τους φιλακολούθους, οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν, διά την διάταξιν του περιεχομένου και τον τρόπον της χρήσεώς του.

1. Εις τα μέχρι σήμερον κυκλοφορούντα εγκόλπια περιέχονται αι ακολουθίαι από του Όρθρου της Μ. Δευτέρας και εξής. Δεν περιέχονται όμως συνήθως αι ακολουθίαι των Αποδείπνων, από δε τας Προηγιασμένας περιέχονται μόνον τα εναλλασόμενα στοιχεία (βλ. κατωτέρω). Εις το παρόν εγκόλπιον περιλαμβάνονται όλαι αι ακολουθίαι των ημερών αυτώνμ επί πλόεν δε και αι ακολουθίαι της Κυριακής των Βαΐων, η οποία συνδέεται στενότατα προς την Μ. Εβδομάδα. Τούτο εθεωρήθη απαραίτητον, διά να έχουν οι Χριστιανοί την δυνατότητα να παρακολουθούν πλήρως όλας τας ακολουθίας, αλλά και διά να έχουν εις την διάθεσίν των αφθονώτερον υλικόν διά την κατ' οίκον προσευχήν και μελέτην κατά τας ημέρας αυτάς. Μόνον αι Λειτουργίαι δεν περιελήφθησαν εις το εγκόλπιον. Προκειμένου λοιπόν να παρακολουθήση ο Χριστιανός Θ. Λειτουργίαν, θα πρέπη να έχη μαζί του εκτός του παρόντος εγκολπίου και Εγκόλπιον Θ. Λειτουργίας....

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή παρακάτω


ISBN: 978-960-315-656-7
Εξώφυλλο: ΣΚΛΗΡΟ
Έκδοση: Ε'   
Έτος Έκδοσης: 2010
Σελίδες:804
Σχήμα: 8 x 12Το περιεχόμενο και η χρήσις του εγκολπίου

Εγκόλπια περιέχοντα τας ακολουθίας της Μ. Εβδομάδος κυκλοφορούν πολλά και όλοι σχεδόν οι Χριστιανοί συνηθίζουν μα παρακολουθούν τας ακολουθίας αυτάς χρησιμοποιούντες τα εγκόλπια αυτά. Επειδή όμως εις το παρόν εγκόλπιον εισήχθη διαφορετική διάταξις της ύλης, καθώς και άλλαι τινές μεταρρυθμίσεις, θεωρούμεν αναγκαίον να ενημερώσωμεν τους φιλακολούθους, οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν, διά την διάταξιν του περιεχομένου και τον τρόπον της χρήσεώς του.

1. Εις τα μέχρι σήμερον κυκλοφορούντα εγκόλπια περιέχονται αι ακολουθίαι από του Όρθρου της Μ. Δευτέρας και εξής. Δεν περιέχονται όμως συνήθως αι ακολουθίαι των Αποδείπνων, από δε τας Προηγιασμένας περιέχονται μόνον τα εναλλασόμενα στοιχεία (βλ. κατωτέρω). Εις το παρόν εγκόλπιον περιλαμβάνονται όλαι αι ακολουθίαι των ημερών αυτώνμ επί πλόεν δε και αι ακολουθίαι της Κυριακής των Βαΐων, η οποία συνδέεται στενότατα προς την Μ. Εβδομάδα. Τούτο εθεωρήθη απαραίτητον, διά να έχουν οι Χριστιανοί την δυνατότητα να παρακολουθούν πλήρως όλας τας ακολουθίας, αλλά και διά να έχουν εις την διάθεσίν των αφθονώτερον υλικόν διά την κατ' οίκον προσευχήν και μελέτην κατά τας ημέρας αυτάς. Μόνον αι Λειτουργίαι δεν περιελήφθησαν εις το εγκόλπιον. Προκειμένου λοιπόν να παρακολουθήση ο Χριστιανός Θ. Λειτουργίαν, θα πρέπη να έχη μαζί του εκτός του παρόντος εγκολπίου και Εγκόλπιον Θ. Λειτουργίας.

2. Εκάστη ακολουθία περιλαμβάνει στοιχεία σταθερά και στοιχεία εναλλασσόμενα. Σταθερά στοιχεία μιας ακολουθίας είναι εκείνα, τα οποία λέγονται πάντοτε, οσάκις τελείται η ακολουθία αυτή, όπως π.χ. εις τον Εσπερινόν ο προοιμιακός (103ος) Ψαλμός, το "Κύριε εκέκραξα", το "Φως ιλαρόν", το "Καταξίωσον Κύριε", το "Νυν απολύεις" και το Τρισάγιον· εις δε τον Όρθρον ο Εξάψαλμος, ο 50ος Ψαλμός, οι Αίνοι και η Δοξολογία. Εις τας Ώρας και το Απόδειπνον τα σταθερά μέρη είναι περισσότερα. Εναλλασσόμενα μέρη είναι οι ύμνοι και τα αναγνώσματα εκάστης ημέρας. Εις τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας τα μεν σταθερά μέρη περιέχονται εις το Ωρολόγιον και το Ιερατικόν, τα δε εναλλασσόμενα (των ακολουθιών της Μ. Εβδομάδος) εις το Τριώδιον και το Πεντηκοστάριον. Ο Χριστιανός όμως δεν δύναται να έχη μαζί του πολλά βιβλία διά την παρακολούθησιν των ακολουθιών. Διά τούτο εις όλα τα εγκόλπια περιλαμβάνονται όχι μόνον τα εναλλασσόμενα αλλά και τα σταθερά μέρη των ακολουθιών, τα οποία παρεμβάλλονται συνήθως εις τας ακολουθίας της Μ. Δευτέρας. Τούτο διευκολύνει την παρακολούθησιν των ακολουθιών της Μ. Δευτέρας, όχι όμως και των άλλων ημερών. Διά τούτο εις την παρούσαν έκδοσιν εκρίθη χρησιμώτερον και εξυπηρετικώτερον να χωρισθούν τα σταθερά μέρη από τα εναλλασσόμενα. Ούτω το βιβλίον διαιρείται εις δύο μέρη: Το πρώτον περιλαμβάνει τα εναλλασσόμενα στοιχεία εκάστης ημέρας της Μ. Εβδομάδος (ύμνους και αναγνώσματα) και την τυπικήν διάταξιν εκάστης ακολουθίας. Το δεύτερον μέρος επιγράφεται Ωρολόγιον και περιλαμβάνει τα σταθερά στοιχεία των ακολουθιών κατά την σειράν, κατά την οποίαν λέγονται. Μερικά στοιχεία, τα οποία λέγονται εις πολλάς ακολουθίας, όπως λ.χ. το Τρισάγιον, ο 50ος Ψαλμός κ.ά., εγράφησαν μίαν φοράν, όπου δε αλλού πρέπει να λεχθούν, σημειώνεται η σελίς εις την οποίαν ευρίσκονται. Διά να παρακολουθήση λοιπόν ο Χριστιανός μίαν ακολουθίαν, θα ανοίξη το εγκόλπιον εις το Α' μέρος και εις την σελίδα, από την οποίαν αρχίζει η ακολουθία αυτή. Από εκεί θα οδηγήται, διά να ευρίσκη τα σταθερά στοιχεία εις το Β' μέρος.

3. Οι εκκλησιαστικοί μας ύμνοι δεν είναι γραμμένοι εις πεζόν λόγον, όπως νομίζουν πολλοί, αλλ' εις έμμετρον· είναι ποιήματα. Εις τα λειτουργικά μας βιβλία οι ύμνοι γράφονται μεν εν συνεχεία, ως να ήσαν πεζά κείμενα, χωρίζονται όμως οι στίχοι των με κόμματα. Ώστε εις τους ύμνους τα κόμματα δεν χωρίζουν προτάσεις αλλά στίχους. Τούτο όμως όχι μόνον δεν διευκολύνει αλλά πολλάκις και δυσχεραίνει την κατανόησιν του νοήματος. Διά τούτο εις την παρούσαν έκδοσιν η στίξις των ύμνων έγινε και κατά τους δύο τρόπους: Τα κόμματα, αι τελείαι και τα λοιπά σημεία στίξεως ετοποθετήθησαν εις τας κανονικάς των θέσεις, ώστε να χωρίζουν τους ύμνους κατά το νόημά των· παραλλήλως όμως διετηρήθη και ο χωρισμός των στίχων σημαινόμενος δι' αστερίσκων. Ο Χριστιανός δύναται να αγνοήση τους αστερίσκους και να παρακολουθή μόνον τα σημεία στίξεως, οπότε διευκολύνεται εις την κατανόησιν των ύμνων· παρακολουθών όμως τους αστερίσκους διευκολύνεται εις την ψαλμωδίαν, η οποία ακολουθεί περισσότερον την διαίρεσιν των στίχων παρά των προτάσεων.

4. Παρομοία στίξις και διαίρεσις έγινε και εις τους Ψαλμούς. Διότι και οι Ψαλμοί είναι ποιήματα. Και δεν έχουν μεν καθωρισμένον μέτρον, χωρίζονται όμως εις στίχους, έκαστος δε στίχος χωρίζεται συνήθως εις δύο ημιστίχια, σπανιώτερον δε εις περισσότερα μέρη. Και διά τους Ψαλμούς λοιπόν ηκολουθήσαμεν την ιδίαν μέθοδον. Έκαστος Ψαλμός εχωρίσθη εις τους στίχους του, εις έκαστον δε στίχον χωρίζονται δι' αστερίσκων τα ημιστίχια.

5. Τα αγιογραφικά αναγνώσματα (Απόστολοι, Ευαγγέλια, αναγνώσματα Παλαιάς Διαθήκης), και μάλιστα τα πολύ εκτεταμένα, εχωρίσθησαν επίσης εις μικρότερα τμήματα αναλόγως του περιεχομένου των. Πιστεύομεν, ότι τούτο διευκολύνει τον εκκλησιαζόμενον εις την παρακολούθησιν και την κατανόησιν των.

6. Επειδή η κατανόησις των ύμνων και των αναγνωσμάτων παρουσιάζει πολλάς δυσκολίας, καλόν είναι ο Χριστιανός να καταφεύγη (κυρίως εις την κατ' οίκον μελέτην) εις κατάλληλα ερμηνευτικά βοηθήματα. Τοιούτο βοήθημα διά την Μ. Εβδομάδα με επιτυχή ερμηνείαν των αναγνωσμάτων και των ύμνων υπό του Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου έχει εκδώσει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον τίτλον "Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας".

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης