Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Νέα Κλίμαξ του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Κωδικός: AGIANNA-021Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ

Το κύκνειο άσμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου αποτελεί η παρούσα εργασία με τον τίτλο "ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ". Όπως και το Εορτοδρόμιο εγράφη και αυτή σε συνθήκες αντίξοες για τον άγιο και από απόψεως υγείας και από απόψεως σκανδάλων της εποχής εκείνης.

Η "Νέα Κλίμαξ" ασχολείται κυρίως με θέματα ερμηνευτικά, δογματικά, θεολογικά, πνευματικά και ηθικά. Δεν έσφαλε κανείς αν την ωνόμαζει σύντομη δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.

Ο άγιος Νικόδημος παρέλαβε τους ογδόντα πέντε βαθμούς της Οκτωήχου, τους υπομνημάτισε, προσθέτοντας και τα δικά του σχόλια στις υπέροχες υποσημειώσεις και παρέδωσε στην Εκκλησία ένα σπάνιο και ανεπανάληπτο έργο, το οποίο έλιπε "εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν".

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή καθώς και τα Περιεχόμενα, παρακάτω.

 


Δεμένο
Σχήμα: 25x18
Σελίδες: 448
Γλώσσα: Καθομιλουμένη
Το κύκνειο άσμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου αποτελεί η παρούσα εργασία με τον τίτλο "ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ". Όπως και το Εορτοδρόμιο εγράφη και αυτή σε συνθήκες αντίξοες για τον άγιο και από απόψεως υγείας και από απόψεως σκανδάλων της εποχής εκείνης.

Η "Νέα Κλίμαξ" ασχολείται κυρίως με θέματα ερμηνευτικά, δογματικά, θεολογικά, πνευματικά και ηθικά. Δεν έσφαλε κανείς αν την ωνόμαζς σύντομη δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.

Ο άγιος Νικόδημος παρέλαβε τους ογδόντα πέντε βαθμούς της Οκτωήχου, τους υπομνημάτισε, προσθέτοντας και τα δικά του σχόλια στις υπέροχες υποσημειώσεις και παρέδωσε στην Εκκλησία ένα σπάνιο και ανεπανάληπτο έργο, το οποίο έλιπε "εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν".

Εάν αγνοούσε κανείς την απέραντη και ανεπανάληπτη μνήμη του, θα έλεγε, ότι το έργο αυτό έγινε από μία ομάδα εξειδικευμένων σε όλους τους θεολογικούς τομείς και αποπερατώθηκε κατόπιν εργασίας ωρισμένων ετών και όχι ωρισμένων μηνών και μάλιστα υπό ανθρώπου με καταβεβλημένη την υγεία του σε μεγάλο βαθμό.

Και μόνον η "Νέα Κλίιμαξ", σύμφωνα με τη γνώμη του αειμνήστου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου ήταν ικανή να αναδείξη τον άγιο Νικόδημο "μέγαν Θεολόγον, ισοστάσιον των προ αυτού Αγίων Πατέρων ως συμπυκνώσαντα εν αυτή όλην σχεδόν την περί Θεολογίας Γραμματείαν".

Ο άγιος Νικόδημος δεν έκρινε τον εαυτό του άξιο, για να αποφανθή, εάν μία εργασία του είναι ωφέλιμη για το χριστεπώνυμο πλήρωμα ή όχι. Έτσι τον βλέπουμε πριν από την δημοσίευσι κάθε εργασίας να την θέτη στην κρίσι άλλων, τους οποίους θεωρούσε ανώτερούς του και στην γνώμη των οποίων βασιζόταν. Έτσι έκανε και με την εν λόγω εργασία. Μετά την αποπεράτωσί της την έστειλε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Ε' εφησυχάζοντα τότε στην Ιερά Μονή των Ιβήρων, στον Μοναχό Χριστόφορο Προδρομίτη και στον Ιβηρίτη λόγιο Μοναχό Ονούφριο Κοντούρογλου.

Ο τελευταίος αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή, την οποία του έστειλε: "Εικότως αύτη Κλίμαξ επωνομάσθη, ότι εκ των χθαμαλών και γηίνων εις τα υψηλά και ουράνια αναβιβάζει τον αναγνώστην. Διδάσκει γαρ αυτόν το μοναδικόν της Υπερουσίου Θεότητος, και το τριαδικόν των θεαρχικών υποστάσεων. Εξακριβοί τας του Θεού τελειότητας και διακρίνει τίνα μεν τα φυσικά και ουσιώδη, τίνα δε τα εν τω Θεώ υποστατικά ιδιώματα· δογματίζει και αποφαίνεται Θεόν τέλειον αληθώς το Πνεύμα το άγιον συν Πατρί και Υιώ δοξαζόμενον, εκ μόνου δε του Πατρός καθ' ύπαρξιν εκπορευόμενον και διά τούτό εστι το ενδυναμούν άπαντα τα κτιστά· το συντηρούν τα όντα· το ουσιοποιούν τα μη όντα και ζωοποιούν αυτά...· το πάσαν κτίσιν νοεράν τε και λογικήν, και απλώς το πάσι τοις αξίοις κατά την εκάστου αναλογίαν μεταδιδόμενον... Η της βίβλου ταύτης ανάγνωσις λαμπρύνει τον νουν και θεοειδή απεργάζεται... ρυθμίζει τα ήθη... πολεμεί τα πάθη και την κατ' αυτών χαρίζεται νίκην... πάντα τα κοινωφελή τους πάντας διδάσκει...".

* * *

Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε η α' έκδοσις που έγινε το 1844, κυρίως όμως η έκδοσις του Σωτηρίου Σχοινά, Βόλος, 1956. Έγιναν αρκετές διοθρώσεις στις παραπομπές, αγιογραφικές και Πατερικές.

Ελπίζουμε με τις πρεσβείες του Αγίου και η εργασία αυτή να είναι ωφέλιμη σε όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Σε όλους εκείνους που ποικιλοτρόπως συνέβαλαν στην αποπεράτωση της εργασίας αυτής, ταπεινά ευχόμεθα ο άγιος να τους ανταμείψη για τον κόπο τους.

Βενέδικτος Ιερομόναχος
Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
2 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 5
Στους Αναγνώστες 7
Προλεγόμενα 15
Ποιος είναι ο οποιητής των Αναβαθμών 15
Γιατί ωνομάσθηκαν Αναβαθμοί,
και γιατί οι της Οκτωήχου Αναβαθμοί ψάλλονται μόνο στις αναστάσιμες ημέρες...
18
Για ποια αιτία ο ποιητής των Αναβαθμών στην Οκτώηχο, έκανε τρία Αντίφωνα... 21
Γιατί ωνόμασε Αντίφωνα και όχι τροπάρια... 21
Γιατί ο πλάγιος του τετάρτου ήχος δεν έχει τρία Αντίφωνα και εννέα Αναβαθμούς... 23
Γιατί σε κάθε Αντίφωνο κάθε ήχου αναφέρεται στο τέλος ο μελωδός στο Άγιο Πνεύμα. 24
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ Α'  ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Εν τω θλίβεσθαί με εισάκουσόν μου..." 27
"Τοις ερημικοίς άπαυστος ο θείος πόθος..." 31
"Αγίω Πνεύματι, τιμή και δόξα ώσπερ Πατρί..." 40
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ Α ΗΧΟΥ  
"Εις τα όρη των σων ύψωσάς με νόμων,..." 46
"Δεξιά σου χειρί λαβών συ Λόγε, φύλαξόν με..." 53
"Αγίω Πνεύματι πάσα η κτίσις καινουργείται..." 58
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ Α ΗΧΟΥ  
"Επί τοις ειρηκόσι μοι· οδεύσωμεν..." 65
"Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας..." 68
"Αγίω Πνεύματι τιμήν, προσκύνησιν,..." 75
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ Β ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Εν τω ουρανώ τα όμματα εκπέμπω μου..." 81
"Αγίω Πνεύματι το βασιλεύειν πέλει..." 92
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ Β ΗΧΟΥ  
"Ει μη ότι Κύριος ην εν ημίν, τις ικανός σώος,..." 102
"Τοις οδούσιν αυτών, μη παραδώς Σώτερ..." 107
"Αγίω Πνεύματι ζωαρχία και γέρας..." 110
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ Β ΗΧΟΥ  
"Οι πεποιθότες επί Κύριον, εοίκασιν όρει..." 116
"Εν ανομίαις χείρας αυτών, μη εκτεινάτωσαν..." 122
"Αγίω Πνεύματι προσπηγάζει πάσα σοφία..." 125
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ Γ ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Την αιχμαλωσίαν Σιών, συ εξείλου..." 133
"Εν τω νότω οι σπείροντες δάκρυσιν..." 137
"Αγίω Πνεύματι πάσα αγαθοδωρία..." 141
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ Γ ΗΧΟΥ  
"Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον..." 146
"Του καρπού της γαστρός τω Πνεύματι..." 152
"Αγίω Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιότης..." 157
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ Γ ΗΧΟΥ  
"Οι φοβούμενοι τον Κύριον μακάριοι..." 163
"Κύκλω της τραπέζης σου, ευφράνθητι..." 168
"Αγίω Πνεύματι ο πας πλούτος της δόξης..." 174
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ Δ ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη..." 180
"Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου..." 192
"Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται..." 196
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ Δ ΗΧΟΥ  
"Εκέκραξά σοι Κύριε, θερμώς εκ βάθους..." 200
"Επί τον Κύριον ελπίδα πάς τις κεκτημένος..." 204
"Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα..." 206
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ Δ ΗΧΟΥ  
"Η καρδία μου προς σε Λόγε υψωθήτω..." 215
"Επί την μητέρα αυτού ως έχει τις στοργήν..." 219
"Αγίω Πνεύματι θεογνωσίας πλούτος..." 224
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΠΛ. Α ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Εν τω θλίβεσθαί με, δαβιτικώς άδω σοι..." 236
"Τοις ερημικοίς ζωή μακαρία εστί..." 240
"Αγίω Πνεύματι περικρατείται πάντα..." 246
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΛ. Α ΗΧΟΥ  
"Εις τα όρη ψυχή αρθώμεν· δεύρο εκείσε..." 251
"Δεξιά σου χειρ καμέ, Χριστέ, ιπταμένη..." 254
"Αγίω Πνεύματι θεολογούντες φώμεν..." 257
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ ΠΛ. Α ΗΧΟΥ  
"Επί τοις ειρηκόσι μοι, εις τας αυλάς προβώμεν..." 262
"Επί οίκον Δαβίδ τα φοβερά τελεσιουργείται..." 266
"Αγίω Πνεύματι ζωαρχική αξία..." 273
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΠΛ. Β ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Εν τω ουρανώ τους οφθαλμούς μου αίρω..." 278
"Ελέησον ημάς τους εξουθενημένους..." 280
"Αγίω Πνεύματι πανσωστική αιτία..." 283
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΛ. Β ΗΧΟΥ  
"Ει μη ότι Κύριος ην εν ημίν,..." 290
"Τοις οδούσιν αυτών μη μου ληφθήτω..." 295
"Αγίω Πνεύματι ενθέωσις τοις πάσιν, ευδοκία..." 303
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ ΠΛ. Β ΗΧΟΥ  
"Οι πεποιθότες επί Κύριον, εχθροίς φοβεροί..." 311
"Εν ανομίαις χείρας αυτών, ο των Δικαίων κλήρος..." 314
"Αγίω Πνεύματι το κράτος επί πάντων..." 318
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Την αιχμαλωσίαν Σιών εκ πλάνης..." 323
"Εν τω νότω ο σπείρων θλίψεις..." 329
"Αγίω Πνεύματι πηγή των θείων..." 332
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΗΧΟΥ  
"Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον..." 339
"Του καρπού της γαστρός, οι άγιοι..." 346
"Αγίω Πνεύματι τα σύμπαντα το είναι έχει..." 350
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΗΧΟΥ  
"Οι φοβούμενοι τον Κύριον, οδούς ζωής..." 354
"Κύκλω της τραπέζης σου..." 358
"Αγίω Πνεύματι βυθός χαρισμάτων..." 360
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΠΛ. Δ ΗΧΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 
"Εκ νεότητός μου ο εχθρός με πειράζει..." 368
"Οι μισούντες Σιών γενηθήτωσαν..." 373
"Αγίω Πνεύματι το ζην τα πάντα..." 377
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΛ. Δ ΗΧΟΥ  
"Εκέκραξά σοι Κύριε, πρόσχες..." 382
"Επί τον Κύριον ο εσχηκώς ελπίδα..." 385
"Αγίω Πνεύματι πας τις θείος βλέπει..." 389
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ ΠΛ. Δ ΗΧΟΥ  
"Η καρδία μου τω φόβω σου σκεπέσθω..." 397
"Επί την μητέρα αυτού γην δύνων..." 402
"Αγίω Πνεύματι θεολογία μονάς τρισαγία..." 414
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΟΥ ΠΛ. Δ ΗΧΟΥ  
"Ιδού δη τι καλόν; ή τι τερπνόν;..." 424
"Του ενδύματος αυτού ο τα κρίνα..." 427
"Αγίω Πνεύματι ενοειδεί αιτία..., πάντα έχεται ειρηνοβραβεύτως·
Θεός τούτο γάρ εστι, Πατρί τε και Υιώ ομοούσιον κυρίως".
430
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης