Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Πατερικόν Κυριακοδρόμιον

Κωδικός: LYD-005Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Πατερικόν Κυριακοδρόμιον

Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και Μεγάλων Διδασκάλων της Εκκλησίας σε όλες τις Κυριακές του έτους.


Σκληρό εξώφυλλο

Σχήμα: 25 Χ 18
Σελίδες: 688 Ανεκτίμητος θησαυρός, πλήρης θείας χάριτος είναι τα συγγράμματα των θεοφόρων Πατέρων και των Μεγάλων Διδασκάλων της Εκκλησίας, τον οποίον η Πρόνοια του Θεού και η αγάπη των πιστών διεφύλαξε μέχρι των ημερών μας και μάλιστα στην αρχική μορφή τους. Και επειδή ο βίος των Ποιμένων αυτών του λογικού ποιμνίου του Χριστού ήταν εφαρμογή του Ευαγγελίου στην πράξι και σάρκωσις του θείου λόγου, ποίος ημπορεί να αμφιβάλη ότι αυτοί είναι οι ασφαλέστεροι και γνησιώτεροι εκφρασταί και οι καταλληλότεροι ερμηνευταί του.

Ουράνια όντως ευλογία για τον πιστό να επικοινωνή μαζί τους μέσω των ανεπανάληπτων αυτών κειμένων και να τρέφεται πνευματικώς με την εύγεστον στερεά τροφή, την οποίαν οι Πατέρες μας μετά από τόσους αγώνες κατέστησαν ικανοί να παρασκευάσουν!

Φοβούμεθα όμως ότι ο θησαυρός αυτός παραμένει στις ημέρες μας ουσιαστικά άγνωστος και πρακτικά ανεκμετάλλευτος. Οι σύγχρονες πατερικές σειρές που με τη βοήθεια του Θεού κυκλοφορούν στις ημέρες μας μεταφρασμένες, αποδεικνύονται δυστυχώς -λόγω της πολύ μεγάλης εκτάσεώς των- απρόσιτες και στον καλοπροαίρετον ακόμη και διψασμένον για σωτήριον λόγον αναγνώστη, ο οποίος μέσα στην δίνη των βιοτικών μεριμνών, στην οποίαν ευρίσκεται σήμερα, κινδυνεύει να χάση κάθε επαφή με το βιβλίο. Ακόμη και όταν με την χάρι του Θεού συνειδητοποιή ότι "ενός εστι χρεία", να παρακαθήση δηλαδή παρά τους πόδας του Ιησού και να ακούη τον λόγον αυτού (Λουκ. ι' 38-42), πολύ λίγο επιτυγχάνει να το κατορθώση.

Προκειμένου λοιπόν να δώσωμε στους αδελφούς μας την ευκαιρία μιας αμέσου επικοινωνίας με τους θεοφόρους και γι' αυτό πάντοτε συγχρόνους Πατέρες της Εκκλησίας μας, επιλέξαμε μεταξύ πολλών μίαν ομιλία -την πλέον αντιπροσωπευτική κατά την γνώμη μας- επί του θέματος της ευαγγελικής περικοπής εκάστης Κυριακής του έτους, ούτως ώστε με τον απαρτισμόν ενός Πατερικού Κυριακοδρομίου να συμπληρωθή το σημαντικό κενό που υπήρχε στον χώρο αυτόν.

Ας ακούσωμε λοιπόν ως από άμβωνος τους στυλοβάτες της Ορθοδοξίας να αναπτύσσουν τα βασικώτερα για την σωτηρία μας θέματα τα οποία η Αγία μας Εκκλησία ευαγγελίζεται στους πιστούς κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας των Κυριακών του όλου ενιαυτού, όπου ο Λόγος του Θεού εισέρχεται προς ακρόασι, σαρκώνεται και μεταλαμβάνεται από αυτούς διά του ανεστημένου Σώματός του.

 Η παρούσα έκδοσις

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των ομιλιών ήσαν:

Να αντιπροσωπευθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Πατέρες και από όλες τις εποχές· έχουν συμπεριληφθή και ομιλίες ωρισμένων Διδασκάλων της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν έχουν μεν αναγνωρισθή ως άγιοι, είναι όμως κατηξιωμένοι στις συνειδήσεις των πιστών οι οποίοι αναγνωρίζουν στα κείμενά τους την ιδίαν χάρι του Αγίου Πνεύματος από την οποίαν διαπνέονται και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων.

Επίσης, να μην υπάρχη μεγάλη διαφορά ως προς την έκτασι των ομιλιών και να μην απομακρύνωνται αυτές σημαντικά από το κύριον θέμα. Για τους λόγους αυτούς σε ωρισμένες Κυριακές συνδυάσαμε τα σχετικώτερα με το θέμα μέρη δύο διαφορετικών ομιλιών ή αφαιρέσαμε μέρος της ομιλίας προς περιορισμών της μεγάλης εκτάσεώς της, πράγμα που έχει σημειωθή με αποσιωπητικά.

Σε ωρισμένα σημεία, προκειμένου να γίνη ομαλή η σύνδεσις ή η μετάβασις από τον ένα ομιλητή στον άλλο ή να συμπληρωθή κάποιο κενό του πρωτοτύπου κειμένου, εκάναμε και κάποιες ιδικές μας προσθήκες, οι οποίες έχουν τοποθετηθή σε αγκύλες.

Η Κυριακή του Πάσχα καθώς και η Β' Ματθαίου, αντιπροσωπεύονται από δύο ομιλίες, για να μη στερηθή δε το Κυριακοδρόμιον και της Θεομητορικής χάριτος, συμπεριελήφθη και μία εκτενής ομιλία αναφερομένη στην Θεοτόκο, δεδομένου μάλιστα ότι στο Άγιον Όρος όπου αναγινώσκονται δύο Ευαγγέλια στην Θεία Λειτουργία, το δεύτερο Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι αφιερωμένο στην Παναγία.

Η γλώσσα

Είναι γενικώς παραδεκτόν ότι η μεταγλώττισις αδικεί το πρωτότυπο κείμενον, επί πλέον δε τα υψηλά και βαθειά νοήματα των Οικουμενικών Διδασκάλων και Πατέρων μας δεν είναι δυνατόν να εκφρασθούν με την καθομιλουμένην γλώσσα της εποχής μας. Για να μη δυσαρεστήσουμε λοιπόν ούτε εκείνους, αλλά ούτε τους αγαπητούς αναγνώστες, η γλώσσα στην οποία μεταφέραμε τα κείμενα ευρίσκεται μεταξύ νεοελληνικής και απλής καθαρευούσης,  εκτός από μερικά των νεωτέρων Διδασκάλων στα οποία επιφέραμε λιγώτερες αλλαγές.

Ωρισμένες λέξεις οι οποίες μεταφραζόμενες δεν ημπορούν να αποδοθούν με ακρίβεια, έχουν σημειωθή με αστερίσκο και ερμηνεύονται στο "γλωσσάριον" που ευρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. Αισθανόμεθα την ανάγκη μετά τον Θεόν να ευχαριστήσωμε όλους αυτούς που με οιονδήποτε τρόπο συνήργησαν στην εύρεσι μεγάλου αριθμού ομιλιών προς επιλογήν καθώς και στην επεξεργασία των κειμένων· ευχόμεθα ολοψύχως να απολαύση ο καθένας εξ αυτών ιδιαιτέρας ευλογίας από τον Θεόν διά πρεσβειών της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Πατέρων.

Συντομογραφίες

P.G. = Patrologiae Graeca

E.Π.Ε = Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας

S.C. = Sources Chrétienes

ΒΕΠΕΣ = Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων & Εκκλησιαστικών Συγγραφέων

  Πρόλογος 5
  Εισαγωγή 9
  Περιεχόμενα (Κυριακή - Ομιλητής)   
1) Κυριακή του Πάσχα: Αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως 17
2) Κυριακή του Πάσχα: Του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου και Αγίου Λεοντίου του πρεσβ/ρου 27
3) Του Θωμά: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 39
4) Των Μυροφόρων: Γρηγορίου Επισκόπου Αντιοχείας 47
5) Του Παραλύτου: Αγίου Μακαρίου του Πατμίου 59
6) Της Σαμαρείτιδος: Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά 71
7) Του Τυφλού: Αστερίου Επισκόπου Αμασείας 83
8) Των Αγίων Πατέρων της Α' Οικ. Συνόδου: Γρηγορίου πρεσβυτέρου Καισαρείας 93
9) Της Πεντηκοστής: Του βασιλέως Λέοντος του Σοφού 105
10) Α' Ματθαίου, των Αγίων Πάντων: Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς 113
11) Β' Ματθαίου: Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας 131
12) Β' Ματθαίου, των οσίων Αγιορειτών Πατέρων: Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου 135
13) Γ' Ματθαίου: Ηλία Μηνιάτη, Επισκόπου Κερνίκης 149
14) Δ' Ματθαίου: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 163
15) Ε' Ματθαίου: Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας 177
16) ΣΤ' Ματθαίου: Ιωάννου του Ξιφιλίνου, Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 183
17) Ζ' Ματθαίου: Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 193
18) Η' Ματθαίου: Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας 203
19)  Θ' Ματθαίου: Νικηφόρου Θεοτόκη, Επισκόπου Αστραχάν και Σταυρουπόλεως 209
20)  Ι' Ματθαίου: Αγίου Μακαρίου του Πατμίου 217
21)  ΙΑ' Ματθαίου: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 229
22)  ΙΒ' Ματθαίου: Αγίου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του Μεγάλου 243
23)  ΙΓ' Ματθαίου: Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού 257
24)  ΙΔ' Ματθαίου: Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 265
25)  ΙΕ' Ματθαίου: Αγίων Θεολήπτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού 275 
26)  ΙΣΤ' Ματθαίου: Γερμανού του Β' και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως 285 
27)  ΙΖ' Ματθαίου: Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας 295 
28)  Α' Λουκά: Νικηφόρου Θεοτόκη 301 
29) Β' Λουκά: Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά  311
30) Γ' Λουκά: Ιωάννου του Ξιφιλίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 319
31) Δ' Λουκά: Αγίου ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού 325
32)  Ε' Λουκά: Αστερίου Επισκόπου Αμασείας 337
33)  ΣΤ' Λουκά: Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 347
34)  Ζ' Λουκά: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 353
35) Η' Λουκά: Γερμανού του Β', Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 365
36) Θ' Λουκά: Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου 375
37) Ι' Λουκά: Προκοπίου Πελοποννησίου του Μεγαλοσπηλαιώτου 387
38)  ΙΑ' Λουκά: Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 403
39)  ΙΒ Λουκά: Νικηφόρου Θεοτόκη και Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου 411
40)  ΙΓ Λουκά: Αγίων Βασιλείου και Αθανασίου των Μεγάλων 421
41) ΙΔ' Λουκά: Γερμανού του Β', Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 431
42) ΙΕ' Λουκά: Του Αγίου Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου 439
43) Του Τελώνου και Φαρισαίου: Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης 449
44)  Του Ασώτου: Αγίου Γενναδίου του Σχολαρίου 459
45) Της Απόκρεω: Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων 473
46) Της Τυρινής: Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου 485
47) Α' Νηστειών: Ηλία Μηνιάτη, Επισκόπου Κερνίκης και Καλαβρύτων 497
48) Β' Νηστειών: Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου 517
49) Γ' Νηστειών: Αγίου Γερμανού του Α', Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 531
50)  Δ' Νηστειών: Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 547
51) Ε' Νηστειών: Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας 555
52) Των Βαΐων: Του Αγίου Ευλογίου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας 563
53) Προ της Υψώσεως: Θεοφάνους Επισκόπου Ταυρομενίας του Κεραμέως 579
54) Μετά την Ύψωσιν: Του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως 585
55) Των Πατέρων της Ζ' Οικ. Συνόδου: Γερμανού του Β' Πατρ. Κων/λεως 595
56) Προ της Χριστού Γεννήσεως: Του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων 609
57) Μετά την Χριστού Γέννησιν: Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου και Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης 625
58) Προ των Φώτων: Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου 639
59) Μετά τα Φώτα: Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, Επισκόπου Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου 647
60) Λόγος εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου: Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα 657
   Ευχαριστία μεθ' ικεσίας εις τους θείους κήρυκας του Πατερικού Κυριακοδρομίου 675
   Γλωσσάριον 679
   Πηγές 687
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης