Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Η σωτηρία του ανθρώπου και του Κόσμου

Κωδικός: PAL-040Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης

Η Σωτηρία του Ανθρώπου και του κόσμου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ   Α'
Η ΦΥΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'
ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'
Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'
Ο ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ "ΑΡΡΑΒΩΝ" ΚΑΙ Η ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΣΧΑΤΟΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ZUSAMMENFASSUNG     
ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

σελ. 247

Διαβάστε αναλυτικά τα περιεχόμενα παρακάτω   
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 7
  ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ  13
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  15
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ   Α'
 
 
 Η ΦΥΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 

 Ι.

Ὁ κόσμος ὡς δεσμωτήριον τοῦ ἀνθρώπου
 
19
   1. Κατὰ τὸν Πλατωνισμὸν
19
   2. Κατὰ τὸν Χρυσόστομον
23
    α'.  Αἱ πρὸς τὸν Πλάτωνα καὶ τὴν Φιλοσοφίαν γενικῶς σχέσεις τοῦ Χρυσοστόμου 23
   β'.  Ἡ ἀρνητικὴἔναντι τοῦ κόσμου στάσις 32
 
ΙΙ.

Θόρυβος καὶ  Ἡσυχία

36
   1.  Ἡ πρὸ τοῦ Χρυσοστόμου φιλοσοφικὴ περὶ θορύβου καὶ ἡσυχίας παράδοσις 36
   2.  Ἡ διδασκαλία τοῦ Χρυσοστόμου περὶ θορύβου καὶ ἡσυχίας
40
 
ΙΙΙ.

Ἡ ἀπαισιοδοξία τῆς Φιλοσοφίας

45
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'
 
   ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
 
Ι.
 
Θεὸς καὶ κόσμος
48
   1.  Ὁ Θεὸς ἡνίοχος τοῦ κόσμου καὶ τοῦ χρόνου
48
   2.  Οὐσία καὶ ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ  56
      α'.  Συγγενεῖς ἐν τῷ Ἑλληνισμῷ ἰδέαι
56
      β'.  Οὐσία καὶ ἐνέργειαι ἢ οἰκονομίαι κατὰ τὸν Χρυσόστομον
59
 
ΙΙ.


Ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν κόσμον σχέσει

63
   1.  Ὁ ἄνθρωπος σκοπὸς τοῦ κόσμου
63
   2.  Τὸ κατ' εἰκόνα
67
     α'.  Ὁ ἄνθρωπος εἰκὼν τοῦ Θεοῦ "κατὰ τὸν τῆς ἀρχῆς λόγον" 67
     β'.  Τὸ κατ' εἰκόνα καὶ ἡ γυνὴ
72
   3.  Ἡ ἰδανικὴ τοῦ ἀρχεγόνου ἀνθρώπου ζωὴ
74
   4.  Ἡ διαλεκτικὴ δομὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου 82
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'
 
   Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ  
 
Ι.


Ἡ εὐθύνη διὰ τὴν ἀναβολήν.  Προέλευσις καὶ οὐσία τοῦ κακοῦ

87
 
ΙΙ.


Τὰ ληφθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ παιδευτικὰ μέτρα
95
   Α'.  Ἀφαίρεσις δοθέντων ἀγαθῶν 95
    1.  Θάνατος καὶ πόνος
95
      α'.  Ὁ θάνατος συνέπεια τῆς ἁμαρτίας
95
      β'.  Ἡ διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ πόνου παιδαγωγία
102
      γ'.  Κληρονομικὴ ἁμαρτία ἢ κληρονομικὸς θάνατος; 105
    2.  Ὁ "ἀκρωτηριασμὸς" τοῦ κατ' εἰκόνα  115
    3.  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἀφαιρέσει τῶν ἀγαθῶν
117
   Β'.  Προσθήκη νέων ἀγαθῶν 121
    1.  Γάμος
 123
    2.  Τέχναι, ἐπαγγέλματα
135
    3.  Πλοῦτος - Πτωχεία.  Ἰδιοκτησία - κοινοκτημοσύνη
146
      α'.  Ταξικὸς διαφορισμὸς ἢ ἀταξικὴ κοινωνία;
 
      β'.  Προέλευσις, χρῆσις καὶ ἀξία τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τοῦ πλούτου
146
    4.  Ἡ πολιτεία καὶ αἱ λοιπαὶ μορφαὶ ἐξουσίας
151
      α'.  Ἁμαρτία καὶ ἐξουσία
159
      β'.  Ἐξουσία καὶ Θεία Οἰκονομία 159
      γ'.  Πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἢ πνευματικὴ ἐξουσία
163
 
ΙΙΙ.


Ἡ πεῖρα τῆς μακρὰν τοῦ Θεοῦ ζωῆς.  Ὑποταγὴ εἰς τὴν σάρκα καὶ τὸν κόσμον

171
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'
 
 
Ο ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ "ΑΡΡΑΒΩΝ" ΚΑΙ Η ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΣΧΑΤΟΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
 
 
Ι.

Ὁ Θεάνθρωπος

179
     1.  Τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ
179
     2.  Τὸ σωτηριῶδες ἔργον τοῦ Χριστοῦ
187
 
ΙΙ.

Ὁ καινὸς ἄνθρωπος

194
     1.  Ἡ χριστοποίησις τοῦ ἀνθρώπου
194
      α'.  Τὰ μυστήρια γενικῶς
194
      β'.  Ἡ διὰ τοῦ βαπτίσματος γέννησις καὶ ἡ διὰ τῆς θείας εὐχαριστίας διατροφὴ τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου 196
      γ'.  Τὸ κατ' εἰκόνα τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου
201
     2.  Ἐκκλησία καὶ ἔσχατα.  Ἀρραβὼν καὶ ὅλον
205
      α'.  Ὁ ἀρραβὼν τοῦ Πνεύματος
205
      β'.  Ἡ συνεργία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ὅλου
206
      γ'.  Ἡ ἀνάστασις τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἀνακαίνισις τοῦ κόσμου
211
 
ΙΙΙ.

Ἡ ἐν τῷ κόσμῳ ζωὴ τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου
 
217
     1.  Ὁ ἐσταυρωμένος βίος
217
     2.  Ἡ Διαλεκτικὴ τῆς ἀρνήσεως καὶ τῆς καταφάσεως τοῦ κόσμου
 223
   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
227
 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

235
   ZUSAMMENFASSUNG 241
   ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
247
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης