Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Πατριαρχική Μουσική Κιβωτός - Θεία Λειτουργία Α'

Κωδικός: IEROTHEOS-13


Εξαντλήθηκε

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α'

Περιγραφή
 

Ἀφιέρωμα εἰς τούς τέσσαρας τελευταίους Πρωτοψάλτας τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου, ΙΑΚΩΒΟΝ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΠΡΙΓΓΟΝ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΝ ΣΤΑΝΙΤΣΑΝ καί ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΝ. 

Περιέχει ἀπομαγνητοφωνημένες ψαλμωδίες των τῆς Θ. Λειτουργίας: Κύριε ἐλέησον, Τρισάγια - Δύναμις, Ὄσοι εἰς Χριστόν, Τόν Σταυρόν σου, Ἀλληλουϊάριον, Δόξα σοι Κύριε, Εἰς πολλά ἔτη, Χερουβικά, Λειτουργικά, Εἰρμοί Θ', ὠδῆς, Κοινωνικά Κυριακῶν – Εορτῶν, Ύμνοι ἀπολύσεως, Τόν Δεσπότην, Τόν εὐλογοῦντα, Πολυχρονισμός Πατριάρχου.

 


Εξώφυλλο: Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 592
Έκδοσις: Ιερομ. Ιεροθέου
Ευδοκία του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών προσφέρεται σήμερον εις τους φίλους Ιεροψάλτας και ζηλωτάς πατρώας Εκκλησιαστικής μας - Βυζαντινής Μουσικής, ο πρώτος τόμος της νέας σειράς υπό τον γενικόν τίτλον "ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ" και υπότιτλον "ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".

Εις τον παρόντα τόμον εμπεριέχονται ύμνοι της Θ. Λειτουργίας, μαθήματα των τεσσάρων τελευταίων αειμνήστων Αρχόντων Πρωτοψαλτών της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κυρών ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, συλλεχθέντες κατά εν μέρος εκ διαφόρων αρχείων (κασετών και χειρογράφων) ευγενώς παραχωρηθέντων υπό τινων μαθητών και φιλομούσων ευσεβών ακροατών, των αναφερθέντων Διδασκάλων.

Επεδόθην δε εις την καταγραφήν τούτων, αποσκοπών εις την διάδωσίν των εκ του πανδαμάτορος χρόνου και παράδοσίν των εις τας επερχόμενας γενεάς, ως μέλη αγιασθέντα εν τω πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθώς επίσης και εις ετέρους Ιερούς Ναούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το κατανυκτικόν και Ιεροπρεπέστατον Πατριαρχικόν μέλος το οποίον διέσωσε διά της γραφίδος του ο "αδαμάντινος μελοποιός" ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ καταγράφων επακριβώς την παράδοσιν των Διδασκάλων της εποχής του, διακρίνεται πρώτον διά την καθαρότητα εκ των προσμίξεων της "εξωτερικής μουσικής" και δεύτερον διά την απλότητά του, απορρίπτοντας τα περιττά μελωδικά στολίσματα, τους αυτοσχεδιασμούς, τους φωνητικούς γλυκασμούς και τους ανατολικούς ηδυμόλπους καλλωπισμούς.

Η χρονική αγωγή η αρμόζουσα εις κάθε είδος της βυζαντινής μελουργίας, η απόδοσις των μουσικών έλξεων, η ορθή απόδοσις των σημαδοφώνων της ποιότητος, η ορθοφωνία και ο σωστός τονισμός του κειμένου, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του Πατριαρχικού ύψους.

Η μακροχρόνιος μαθητεία, η βαθεία γνώσις των μουσικών κλιμάκων και της μουσικής ορθογραφίας, η αυστηρά πατριαρχική τάξις, η απαρέγκλιτος τήρησις των τυπικών διατάξεων, είναι τα βασικά και μόνιμα χαρακτηριστικά των Πρωτοψαλτών του Πατριαρχικού Ναού.

Οι μεγάλοι Πρωτοψάλτες, οι Λαμπαδάριοι και οι Δομέστικοι του Οικουμενικού Πατριαρχείοι, είναι αυτοί που καθιέρωσαν, εστίλβωσαν και διετήρησαν επί αιώνας αναλλοίωτον τον ιδιαίτερον τρόπον αποδόσεως της Ψαλτικής τέχνης, το επονομαζόμενον "Πατριαρχικόν ύφος".

Ικανόν αριθμόν μαθημάτων των μεγάλων Πρωτοψαλτών και μουσικοδιδασκάλων, κατέγραψαν εξ ακοής και έτεροι Ιεροψάλται εις τας αξιολόγους εργασίας και αι οιποίαι σήμερον πλουτούν την Εκκλησιαστικήν μουσικολογίαν. Ομοίως και η ανά χείρας ταπεινή "ΚΙΒΩΤΟΣ", επιθυμεί να φιλοξενήση εις τας σελίδας της επονύμως τοιαύτας εργασίας, δικαιώνουσα το όνομά της, ως διασώζουσα και διαδίδουσα τα αθάνατα και ευλογημένα μουσικά μέλη της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας - της Βυζαντινής μας μουσικής.

Πολλάς και από καρδίας εκφράζω τας ευχαριστίας μου προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και Πατέρα ημών Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ διά τας Πατρικάς και Πατριαρχικάς Του ευχάς εις την παρούσαν εργώδη προσπάθειαν.

Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πέργης Κ.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ διά την ταχείαν και μετά χαράς ανταπόκρισίν Του εις το αίτημά μας να προλογίση τον παρόντα τόμον και προς τον Μουσικολόγον, Γυμνασιάρχην - Φιλόλογον κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑΝ διά την σύντομον αλλά λίαν κατατοπιστικήν αναφοράν του εις τους τέσσαρας προαναφερθέντας αειμνήστους Πρωτοψάλτας.

Εξαιρέτως θερμάς ευχαριστίας οφείλω, εις το σεμνόν και ευλογημένον ζεύγος την κυρίαν ΙΩΑΝΝΑΝ και τον κύριον ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΑΛΚΟΤΣΟΓΛΟΥ οι οποίοι μη φειδόμενοι εξόδων και κόπων επί Δεκαπενταετίαν και πλέον έτρεχον "αγαλλομένω ποδί" εις τους Ι. Ναούς και κατέγραφαν εις φωνοταινίας τους ανωτέρω Άρχοντας Πρωτοψάλτας καθ' εκάστην Κυριακήν και εορτήν, αλλά και εις Συναυλίας διαφόρους, συγκεντρώσαντες πολυτιμότατον φωνογραφικόν μουσικόν αρχείον, το οποίον η Θεία Πρόνοια παρέδωκεν εις ημάς, και εις το οποίον εστηρίχθη ο παρών πρώτος τόμος.

Επίσης θα ήθελα μετ' ευχαριστιών να αναφερθώ εις τους κάτωθι, γνωστούς εις τον μουσικόν χώρον Πρωτοψάλτας, μουσικολόγους και μουσικοσυνθέτας, όσους έως τώρα Θεία Προνεία είχον την τιμήν και την ευλογίαν να γνωρίσω και να μάθω υπ' αυτών πλείστα όσα περί των αειμνήστων Πρωτοψαλτών και της Πατριαρχιής παραδόσεως, τους οποίους και αναφέρω κατά σειράν γνωριμίας: Βασίλειον Κατσιφήν, Ματθαίον Τσαμκιράνην, Δημήτριον Ιωαννίδην, Φώτιον Σαπουτζάκην, Γρηγόριον Στάθην, Γεώργιον Αγγελινάραν, Αθανάσιον Πέτταν, Θεόδωρον Βασιλείου, Ευάγγελον Μένεγαν, Παύλον Φορτωμάν, πρωτοπρ. Σεραφείμ Φαράσογλου, Βασίλειον Καλογερόπουλον, Ιωάννην Σπετσιώτην, Φίλιππον Οικονόμου, Ηλίαν Πουγούνιαν, Θεόδωρον Ακρίδαν, Σπυρίδωνα Ψάχον, Κωνσταντίνον Ζορακοβίτην και τον μακαριστόν Κωνσταντίνον Γιδαράκον.

Αφιερούμεν όθεν τον παρόντα τόμον της "ΚΙΒΩΤΟΥ" μετ' απείρου υιικού σεβασμού, αγάπης και ευγνωμοσύνης εις τους προαπελθέντας μουσικοδιδασκάλους ημών, εις μνήμην αυτών αιωνίαν και ανάπαυσιν των ψυχών των ένθα χοροί Αγίων και Δικαίων. Αμήν.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους τη 25η Μαρτίου 1999.

Ιερομόναχος Ιερόθεος

  Ήχος Σελίς
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΕΞΑΠΛΑ    
Τα εκ παραδόσεως ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ πλ. δ' 1
Έτερα ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΥ πλ. δ' 2
   "      "          " πλ. δ' 3
   "      "          " πλ. δ' 3
   "     ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. δ' 4
   "    Ι. ΠΑΛΛΑΣΗ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
πλ. δ' 5
   "     ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. δ' 6
   "     ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. α' 7
   "     Ι. ΠΑΛΛΑΣΗ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. α' 8
   "     ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. δ' 9
   "     ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. β' 10
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΑΡΓΑ - ΤΡΙΠΛΑ    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Α' 11
Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ - Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ Α' 12
         "         - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Α' 12
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. α' 13
         "                  "        Έτερα πλ. α' 14
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Γ' 15
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ πλ. δ' 16
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ "ΠΕΝΤΑΗΧΟΝ"    
ΝΗΛΕΩΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ * 18
Α'. - Β'. ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ    
ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ Β'. 21
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 23
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 26
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 27
ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ Β'. 27
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ σύντομον ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 31
         "      Αργόν ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΛ/ΣΙΟΥ-Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ
Β'. 33
         "          "                 "              -ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
Β'. 35
Δύναμις του "Βήματος" - Γ. ΠΡΩΓΑΚΗ Β'. 37
         "               "        - ΙΑΚΩΒΟΥ
Β'. 38
         "               "        - ΠΡΙΓΓΟΥ
Β'. 39
         "     Το "Σύνηθες"- ΙΑΚΩΒΟΥ Β'. 41
         "               "        - ΠΡΙΓΓΟΥ
Β'. 43
         "               "        - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
Β'. 47
         "     ΞΕΝΟΥ ΚΟΡΩΝΗ - Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 49
         "     Γ. ΚΡΗΤΟΣ - Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 54
         "               "        - ΙΑΚΩΒΟΥ
Β'. 56
         "               "        - ΠΡΙΓΓΟΥ
Β'. 58
         "  ΝΗΛΕΩΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ - Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 61
         "               "        - ΣΤΑΝΙΤΣΑ
Β'. 64
         "  Σ. ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ - Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 66
         "               "        - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
Β'. 70
         "    Ι. ΠΑΛΛΑΣΗ   -           " Β'. 74
         "    Ζ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 78
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ - ΔΥΝΑΜΙΣ  Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Α'. 83
         "               "        έτερον       "
Α'. 88
         "               "        Ι. ΠΑΛΑΣΣΗ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
Α'. 91
         "               "        ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ    "λέγετος"
  96
         "               "                  "
Δ'. 101
         "               "        Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ
Βαρύς 107
         "               "                 "
" 109
ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ    
ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ Α'. 113
Δύναμις "Μέλος αρχαίον" - ΙΑΚΩΒΟΥ Α'. 113
     "       Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ
Α'. 115
     "       "        "       Γ. ΠΡΩΓΑΚΗ Α'. 116
     "       Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ Α'. 118
     "       "        "      ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
Α'. 122
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Α'. 124
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 127
ΒΗΜΑΤΟΣ - Γ. ΠΡΩΓΑΚΗ Β'. 130
ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ - Γ. ΠΡΩΓΑΚΗ Β'. 131
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 133
ΚΥΡΙΕ ΣΩΣΟΝ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Γ'. 137
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Γ'. 137
ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 139
ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ Δ'. 139
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Α'. 140
ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ * 141
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ * 142
ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 146
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ πλ. α' 149
         "         "ΕΙΣΑΓΩΓΗ"   ΙΑΚΩΒΟΥ πλ. α' 154
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ * 157
ΩΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ... ΤΑΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑΙΣ
"ΕΠΙΛΟΓΕΣ" υπό του συγγραφέως * 174
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ * 182
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ * 203
ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ ΚΥΡΙΕ ΑΡΓΟΝ
ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ  Β'. 233
        "                "                  "            - Κ. ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 236
        "                "                  "            - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Β'. 238
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΤΟΜΑ * 239
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΚΤΩΗΧΟΝ ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΥ * 242
        "                "            ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
* 244
        "                "                      "          
* 246
        "                "             έτερον Θρ. Στανίτσα
Α'. 247
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ ΥΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ Α'. 250
    "         "          ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ πλ. α' 252
ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Τα "Πατριαρχικά" υπό ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ Α'. 255
 "             "             "   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Α'. 262
 "             "             "              "                  " Α'. 269
Μ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Α'. 274
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α'. 281
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 287
           "                  "            Τα αυτά και άλλως Β'. 294
           "                  "                              (Δευτερόπρωτοι) Β'. 298
           "                  "                                          " Β'. 304
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 309
Μ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Γ'. 317
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Γ'. 324
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ                                "λέγετος"
Δ'. 331
Μ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ        "πεντάφωνος"
πλ. α' 339
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ " 346
          "                  "    
" 351
          "                  "     - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ
" 356
          "                  "         "          "                  "φθορικός"
πλ. δ' 365
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ πλ. β' 373
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ " 378
          "                  "     " 384
Μ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ (Άξιον εστίν)
" 393
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Βαρύς 395
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ " 402
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ " 409
          "                  "         " 418
ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΥ - ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ πλ. δ' 425
        "                            " " 426
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ                            "επτάφωνος"
" 433
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ                             "χρωματικός"
" 440
ΚΩΝ. ΨΑΧΟΥ - ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΥ (Άξιον εστίν) " 445
ΟΙ ΕΙΡΜΟΙ ΤΗΣ Θ'. ΩΔΗΣ Ψαλλόμενοι αντί "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ"
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ πλ. δ' 447
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Ιακώβου Ναυπλιώτου Α'. 447
ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ      Θρ. Στανίτσα * 454
ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ          "            " Γ'. 456
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ      "            " Δ'. 458
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ                   "            " Δ'. 463
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ                   "            "   Ιακώβου
Α'. 467
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Συμφώνως) Α'. 476
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ευφραίνου) Α'. 479
ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Ω Μήτερ) Α'. 480
ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Σε την φαεινήν) Θρ. Στανίτσα πλ. α' 482
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (Σε την υπέρ νουν) Ιακώβου πλ. α' 483
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Μη της φθοράς) Θρ. Στανίτσα Βαρύς 484
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (Χαίροις Άνασσα) Θρ. Στανίτσα Δ'. 485
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Νυν τα ανήκουστα) Θρ. Στανίτσα πλ. δ' 486
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ (Αι γεναιαί πάσαι) Θρ. Στανίτσα, Ιακώβου Α'. 487
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Δ'. 513
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ πλ. α' 515
ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ Βαρύς 518
ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ Α'. 521
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Γ'. 523
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ πλ. α' 525
  "        "      ΕΤΕΡΟΝ Δ'. 527
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Β'. 529
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ πλ. α' 531
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Δ'. 533
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Α'. 535
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Βαρύς 537
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ πλ. α' 539
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Δ΄. 541
ΥΜΝΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 544
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 544
ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥ Β'. 548
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 549
ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 550
"ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ" ΧΟΡΩΔΙΑ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 551
"ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ" ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 553
"ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ" ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 555
"ΚΡΑΤΗΜΑ" ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Β'. 556
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ Κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
πλ. δ' 559
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης